Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - януари 2021 r.
EPUB 179kPDF 882k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ V : ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИ
ГЛАВА 5 : РЕЗОЛЮЦИИ И ПРЕПОРЪКИ

Член 144 : Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава

1.   Комисия, междупарламентарна делегация, политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат в писмена форма да поискат от председателя да се проведат разисквания по неотложен случай на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава.

2.   Въз основа на исканията по параграф 1 и в съответствие с разпоредбите на приложение ІV Председателският съвет съставя списък на въпросите, които следва да бъдат включени в окончателния проект на дневен ред за следващото разискване по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава. Общият брой на включените в дневния ред въпроси не може да надвишава три, в това число подвъпросите.

В съответствие с разпоредбите на член 158 Парламентът може да реши да не разгледа даден въпрос, включен сред насрочените за разискване въпроси, и да го замени с друг, който не е включен в дневния ред. Предложенията за резолюции по избраните въпроси могат да бъдат внасяни от комисия, от политическа група или от членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, до края на деня, в който се приема дневният ред. Председателят определя точния срок за внасяне на такива предложения за резолюции.

3.   Общото време за изказвания на политическите групи и независимите членове на ЕП се разпределя в съответствие с процедурата, предвидена в член 171, параграфи 4 и 5 при максимално време за разисквания от не повече от 60 минути за месечна сесия.

Времето, което остава, след като се приспадне времето за представяне на предложенията за резолюции и времето за евентуални изказвания на представители на Комисията и на Съвета, се разпределя между политическите групи и независимите членове на ЕП.

4.   Непосредствено след края на разискванията се провежда гласуване. Разпоредбите на член 194 относно обясненията на вота не се прилагат.

Гласуванията по реда на този член могат да бъдат проведени заедно под ръководството на председателя и на Председателския съвет.

5.   Ако са внесени две или повече предложения за резолюции с един и същи предмет, се прилага процедурата по член 132, параграфи 4 и 5.

6.   Председателят на Парламента и председателите на политическите групи могат да решат да поставят на гласуване дадено предложение за резолюция, без да се провеждат разисквания. За вземането на такова решение се изисква единодушното съгласие на председателите на всички политически групи.

Разпоредбите на членове 197 и 198 не се прилагат по отношение на предложения за резолюции, включени в дневния ред за разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава.

Предложенията за резолюции се включват в дневния ред на разискванията по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава само след приемане на списъка с въпросите. Предложенията за резолюции, които не могат да бъдат разгледани в рамките на предвиденото за това време, отпадат. Същото важи и за предложенията за резолюции, за които след искане по член 178, параграф 3 се установи липса на кворум. Вносителите имат право повторно да внесат тези предложения за разглеждане в комисия съгласно член 143 или за разискването по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава на следващата месечна сесия.

В дневния ред на разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава не може да се включва въпрос, който вече е бил включен в дневния ред на същата месечна сесия.

В настоящия Правилник за дейността не се съдържат разпоредби, допускащи общо разискване по предложение за резолюция, внесено в съответствие с параграф 2, алинея втора, и доклад на комисия по същия въпрос.

Когато е отправено искане по член 178, параграф 3 за установяване на наличието на кворум, искането е валидно само за предложението за резолюция, което предстои да се гласува, но не и за следващите предложения.

Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност