Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - leden 2021
EPUB 156kPDF 735k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA V : VZTAHY S JINÝMI SUBJEKTY
KAPITOLA 8 : POSTOUPENÍ SOUDNÍMU DVORU EVROPSKÉ UNIE

Článek 149 : Řízení před Soudním dvorem Evropské unie

1.   Ve lhůtách stanovených ve Smlouvách a ve statutu Soudního dvora Evropské unie pro žalobu podanou orgány Unie a fyzickými nebo právnickými osobami zkoumá Parlament právní předpisy Unie a jejich uplatňování s cílem zajistit, aby byla plně dodržována ustanovení Smluv, zejména ustanovení týkající se práv Parlamentu. 

2.   Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že došlo k porušení práva Unie, informuje o tom Parlament, a to v případě nutnosti ústně. Ve vhodných případech může výbor příslušný pro právní záležitosti vyslechnout názor věcně příslušného výboru.

3.   Předseda podá na základě doporučení výboru příslušného pro právní záležitosti jménem Parlamentu žalobu u Soudního dvora Evropské unie.

Na začátku následujícího dílčího zasedání může předseda požádat Parlament o rozhodnutí, zda by řízení mělo pokračovat. Jestliže se Parlament vysloví většinou odevzdaných hlasů proti žalobě, vezme ji předseda zpět.

Jestliže předseda podá žalobu v rozporu s doporučením výboru příslušného pro právní záležitosti, požádá Parlament na začátku následujícího dílčího zasedání o rozhodnutí, zda by řízení mělo pokračovat.

4.   Po konzultaci s výborem příslušným pro právní záležitosti předseda předloží připomínky nebo vystupuje jménem Parlamentu v soudním řízení.

Má-li předseda v úmyslu odchýlit se od doporučení výboru příslušného pro právní záležitosti, informuje výbor o této skutečnosti a postoupí záležitost Konferenci předsedů s uvedením důvodů svého rozhodnutí.

Domnívá-li se Konference předsedů, že by Parlament výjimečně neměl předložit připomínky nebo vystupovat v řízení u Soudního dvora Evropské unie v případě zpochybnění platnosti aktu přijatého Parlamentem, je věc bezodkladně postoupena Parlamentu k projednání.

Žádné ustanovení jednacího řádu příslušnému výboru nebrání v přijetí vhodných procesních opatření umožňujících, aby výbor v naléhavých případech předložil své doporučení včas.

Pokud je nezbytné rozhodnout o tom, zda by měl Parlamentu vykonat svá práva vůči Soudnímu dvoru Evropské unie, a nespadá-li dotčený akt do působnosti článku 149 tohoto jednacího řádu, použije se obdobně postup stanovený v tomto článku.

5.   V naléhavých případech může předseda Parlamentu, pokud možno po konzultaci s předsedou a zpravodajem výboru příslušného pro právní záležitosti, přijmout předběžná opatření v zájmu dodržení příslušných lhůt. V těchto případech se při nejbližší příležitosti případně použije postup stanovený v odstavcích 3 nebo 4.

6.   Výbor příslušný pro právní záležitosti stanoví zásady, které bude používat při uplatňování tohoto článku.

Poslední aktualizace: 15. ledna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí