Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Eanáir 2021
EPUB 156kPDF 712k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL V : CAIDREAMH LE hINSTITIUIDÍ AGUS LE COMHLACHTAÍ EILE
CAIBIDIL 8 : ÁBHAIR ARNA dTARCHUR CHUIG CÚIRT BHREITHIÚNAIS AN AONTAIS EORPAIGH

Riail 149 : Imeachtaí os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

1.   Déanfaidh an Pharlaimint, laistigh de na teorainneacha ama atá sonraithe sna Conarthaí agus i Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh i gcomhair caingean ag institiúidí an Aontais agus ag aon duine nádúrtha nó dlítheanach, reachtaíocht an Aontais agus a cur chun feidhme a scrúdú lena chinntiú gur comhlíonadh na Conarthaí go hiomlán, go háirithe i gcás ina bhfuil cearta na Parlaiminte i gceist.

2.   I gcás ina bhfuil drochamhras air gur sáraíodh dlí an Aontais, tuairisceoidh an coiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla don Pharlaimint, ó bhéal más gá. I gcás inarb iomchuí, féadfaidh an coiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla éisteacht le tuairimí an choiste atá freagrach as an ábhar.

3.   Tionscnóidh an tUachtarán caingean thar ceann na Parlaiminte i gcomhréir le moladh ón gcoiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla.

Ag tús an pháirtseisiúin ina dhiaidh sin, féadfaidh an tUachtarán a iarraidh ar an bParlaimint cinneadh a dhéanamh i dtaobh an ceart an chaingean a choimeád ar bun. Más rud é go rialaíonn an Pharlaimint in aghaidh na caingne le tromlach na vótaí a chaitear, tarraingeoidh an tUachtarán siar an chaingean.

Más rud é go dtionscnóidh an tUachtarán caingean contrártha don mholadh ón gcoiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla, iarrfaidh an tUachtarán ar an bParlaimint ag tús an pháirtseisiúin ina dhiaidh sin cinneadh a dhéanamh i dtaobh ar cheart an chaingean a choimeád ar bun.

4.   Déanfaidh an tUachtarán, tar éis dul i gcomhairle leis an gcoiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla, tuairimí a thíolacadh, nó déanfaidh an tUachtarán idirghabháil, in imeachtaí cúirte thar ceann na Parlaiminte.

Má bheartaíonn an tUachtarán imeacht ó mholadh an choiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla, cuirfidh an tUachtarán an méid sin in iúl don choiste agus tarchuirfidh an tUachtarán an t-ábhar chuig Comhdháil na nUachtarán agus a chúiseanna nó a cúiseanna á lua aige nó aici.

Más rud é go bhfuil Comhdháil na nUachtarán den tuairim nár cheart don Pharlaimint, go heisceachtúil, tuairimí a thíolacadh nó idirghabháil a dhéanamh i gcás atá os comhair Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, ar cás é ina bhfuil bailíocht dhlíthiúil gnímh de chuid na Parlaiminte á ceistiú, cuirfear an t-ábhar faoi bhráid na Parlaiminte gan mhoill.

Ní choisceann aon ní atá sna Rialacha seo ar an gcoiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla cinneadh a dhéanamh ar shocruithe cuí nós imeachta i gcomhair tharchur tráthúil a mholta i gcásanna práinneacha.

I gcás inar gá cinneadh a dhéanamh i dtaobh ar cheart don Pharlaimint a cearta vis-à-vis Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a fheidhmiú, agus i gcás nach bhfuil an gníomh i dtrácht clúdaithe le Riail 149 de na Rialacha Nós Imeachta seo, ba cheart go mbeadh feidhm mutatis mutandis ag an nós imeachta dá bhforáiltear sa riail seo.

5.   I gcásanna práinneacha, féadfaidh an tUachtarán, tar éis dul i gcomhairle, más féidir, leis an gCathaoirleach agus le rapóirtéir an choiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla, gníomh réamhchúraim a ghlacadh chun na teorainneacha ama ábhartha a chomhlíonadh. I gcásanna den sórt sin, déanfar na nósanna imeachta dá bhforáiltear i mír 3 nó mír 4, de réir mar is infheidhme, a chur chun feidhme a luaithe is féidir.

6.   Leagfaidh an coiste atá freagrach as gnóthaí dlíthiúla síos na prionsabail a úsáidfidh sé chun an Riail seo a chur i bhfeidhm.

An nuashonrú is déanaí: 15 Eanáir 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais