Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Január 2021
EPUB 151kPDF 722k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 8 : ŽALOBY NA SÚDNOM DVORE EURÓPSKEJ ÚNIE

Článok 149 : Konanie na Súdnom dvore Európskej únie

1.   Parlament v lehotách, ktoré stanovujú zmluvy a štatút Súdneho dvora Európskej únie pre žaloby podané inštitúciami Únie a fyzickými alebo právnickými osobami, skúma legislatívu Únie a jej vykonávanie, aby zabezpečil, že zmluvy, a to najmä pokiaľ ide o práva Parlamentu, sa dodržiavajú.

2.   Výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, informuje Parlament v prípade, že má podozrenie na porušenie práva Únie, a to podľa potreby aj ústne. V náležitých prípadoch môže výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, vypočuť aj názory gestorského výboru.

3.   Predseda Parlamentu podá v súlade s odporúčaním výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, v mene Parlamentu žalobu.

Na začiatku nasledujúcej schôdze môže predseda Parlamentu vyzvať Parlament, aby rozhodol, či žalobu  podporí. Ak sa Parlament vysloví väčšinou odovzdaných hlasov proti žalobe, predseda Parlamentu žalobu vezme späť.

Ak predseda Parlamentu podá žalobu v rozpore s odporúčaním výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, musí na začiatku nasledujúcej schôdze požiadať Parlament, aby rozhodol, či žalobu podporí.

4.   Predseda Parlamentu po porade s výborom, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, predkladá v mene Parlamentu v súdnom konaní pripomienky alebo vystupuje v jeho mene.

Ak má predseda Parlamentu v úmysle odchýliť sa od odporúčania výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, informuje o tom výbor a predloží túto vec Konferencii predsedov, pričom uvedie dôvody svojho rozhodnutia.

Ak Konferencia predsedov zastáva názor, že Parlament by výnimočne nemal predložiť pripomienky ani vystúpiť v konaní pred Súdnym dvorom Európskej únie, v ktorom je spochybnená platnosť aktu Parlamentu, vec sa bezodkladne predloží Parlamentu.

Žiadne ustanovenie v tomto rokovacom poriadku nebráni výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, prijať rozhodnutie o príslušných procesných opatreniach, ktorých cieľom je včasné predkladanie jeho odporúčaní v naliehavých prípadoch.

Ak je potrebné prijať rozhodnutie, či by mal Parlament na Súdnom dvore Európskej únie uplatňovať svoje práva, a na príslušný akt sa nevzťahuje článok 149 tohto rokovacieho poriadku, primerane by sa mal uplatniť  postup stanovený v tomto článku.

5.   V naliehavých prípadoch môže predseda Parlamentu, pokiaľ je to možné po porade s predsedom a spravodajcom výboru, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, prijať preventívne opatrenia s cieľom dodržať príslušné lehoty. V takých prípadoch sa postup stanovený v odseku 3 alebo 4 podľa potreby použije pri najbližšej príležitosti.

6.   Výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, vypracuje zásady, ktoré bude používať pri uplatňovaní tohto článku.

Posledná úprava: 15. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia