Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - januar 2021
EPUB 138kPDF 659k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 8 : PREDLOŽITEV ZADEV SODIŠČU EVROPSKE UNIJE

Člen 149 : Postopek pred Sodiščem Evropske unije

1.   Parlament v rokih, določenih v Pogodbah ter v Statutu Sodišča Evropske unije za tožbe institucij Unije in fizičnih ali pravnih oseb, preveri zakonodajo Unije in njeno izvajanje, da bi zagotovil, da so bile Pogodbe v celoti spoštovane, zlasti kadar gre za pravice Parlamenta.

2.   Če odbor, pristojen za pravne zadeve, sumi, da je prišlo do kršitve prava Unije, poroča Parlamentu, po potrebi ustno. Kadar je primerno, se odbor, pristojen za pravne zadeve, lahko seznani z mnenjem vsebinsko pristojnega odbora.

3.   Predsednik vloži tožbo v imenu Parlamenta v skladu s priporočilom odbora, pristojnega za pravne zadeve.

Na začetku naslednjega delnega zasedanja lahko Parlamentu predloži v odločitev sklep o nadaljevanju tožbe. Če se Parlament odloči proti tožbi z večino oddanih glasov, jo predsednik umakne.

Če predsednik vloži tožbo v nasprotju s priporočilom odbora, pristojnega za pravne zadeve, na začetku naslednjega delnega zasedanja Parlamentu predloži v odločanje sklep o nadaljevanju tožbe.

4.   Predsednik po posvetovanju z odborom, pristojnim za pravne zadeve, predloži ugotovitve ali se v imenu Parlamenta pridruži postopkom pred sodiščem.

Če predsednik ne namerava upoštevati mnenja odbora, pristojnega za pravne zadeve, o tem obvesti odbor in zadevo preda konferenci predsednikov ter navede razloge.

Če konferenca predsednikov sprejme stališče, da Parlamentu izjemoma ni treba predložiti ugotovitev ali se pridružiti postopkom pred Sodiščem Evropske unije, v katerem se izpodbija pravna veljavnost akta Parlamenta, se zadeva nemudoma predloži Parlamentu.

Nobena določba tega poslovnika odboru, pristojnemu za pravne zadeve, ne preprečuje, da odloči o primerni ureditvi postopkov za pravočasen prenos svojega priporočila v nujnih primerih.

Kadar je potrebno sprejeti odločitev o tem, ali bi Parlament moral izvrševati svoje pravice pred Sodiščem Evropske unije, in zadevni akt ni zajet s členom 149 tega poslovnika, se smiselno uporabi postopek iz tega člena.

5.   V nujnih primerih lahko predsednik, kadar je mogoče po posvetovanju s predsednikom in poročevalcem odbora, pristojnega za pravne zadeve, sprejme previdnostne ukrepe zaradi spoštovanja časovnih rokov. V teh primerih se čim prej izvrši postopek iz odstavka 3 oziroma 4, kot je ustrezno.

6.   Odbor, pristojen za pravne zadeve, določi načela, ki jih bo uporabljal pri uporabi tega člena.

Zadnja posodobitev: 15. januar 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov