Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - януари 2021 r.
EPUB 179kPDF 882k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 2 : РЕД НА РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА

Член 162 : Разискване по актуален въпрос по искане на политическа група

1.   На всяка месечна сесия един или два периода, всеки от които с минимална продължителност 60 минути, се определят в проекта на дневен ред за разисквания по актуален въпрос от основен интерес за политиката на Европейския съюз.

2.   Всяка политическа група има правото да предложи актуален въпрос по свой избор за поне едно такова разискване на година. Председателският съвет гарантира справедливо разпределение между политическите групи в рамките на една година при упражняването на това право.

3.   Политическите групи изпращат актуалния въпрос, избран от тях, в писмена форма на председателя преди съставянето на окончателния проект на дневен ред от Председателския съвет. Член 39, параграф 1 относно правата, свободите и принципите, признати в член 6 от Договора за Европейския съюз, и ценностите, провъзгласени в член 2 от него, се зачитат напълно.

4.   Председателският съвет определя времето за провеждане на такива разисквания. Той може да реши с мнозинство от четири пети от членовете на ЕП да отхвърли въпрос, представен от група.

5.   Въведение към разискванията се прави от представител на политическата група, която е предложила актуалния въпрос. Времето за изказвания след това въведение се разпределя в съответствие с член 171, параграфи 4 и 5.

6.   Разискванията приключват, без да се приема резолюция.

Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност