Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - януари 2021 r.
EPUB 179kPDF 882k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 2 : РЕД НА РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА

Член 163 : Неотложна процедура

1.   Искане за третирането като неотложни на разискванията по предложение, внесено съгласно член 48, параграф 1 в Парламента, може да се отправя до Парламента от председателя, от комисия, от политическа група, от членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, от Комисията или от Съвета. Тези искания трябва да бъдат в писмена форма и мотивирани.

2.   Веднага след получаването на искане за неотложни разисквания председателят обявява това на Парламента. Искането се поставя на гласуване в началото на заседанието, следващо заседанието, на което е обявено постъпването на искането, при условие че предложението, за което се отнася искането, е разпространено до членовете на ЕП на официалните езици. Когато са постъпили няколко искания за неотложни разисквания по един и същи въпрос, приемането или отхвърлянето на едно от тях важи за всички останали.

3.   Преди гласуването могат да бъдат изслушани само вносителят и един изказващ се „против“, както и председателят или докладчикът на компетентната комисия или и двамата. Изказването на всеки от тях продължава не повече от три минути.

4.   Въпросите, които се разглеждат в рамките на неотложната процедура, се ползват с предимство пред останалите точки в дневния ред. Председателят определя времето за разисквания и гласуване по тях.

5.   Неотложна процедура може да се провежда без доклад или, по изключение, въз основа на устен доклад на компетентната комисия.

В случаите, в които се прилага неотложна процедура и се провеждат междуинституционални преговори, членове 70 и 71 не се прилагат. Разпоредбите на член 74 се прилагат mutatis mutandis.

Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност