Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Iανουάριος 2021
EPUB 193kPDF 896k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 163 : Κατεπείγον

1.   Το αίτημα για κατεπείγουσα συζήτηση επί πρότασης, που υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 1, μπορεί να υποβληθεί στο Κοινοβούλιο από τον Πρόεδρο, από επιτροπή, από μία πολιτική ομάδα, βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, από την Επιτροπή ή το Συμβούλιο. Το σχετικό αίτημα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως και να είναι αιτιολογημένο.

2.   Ο Πρόεδρος, μόλις του υποβληθεί αίτημα για κατεπείγουσα συζήτηση, ενημερώνει σχετικά το Κοινοβούλιο· η ψηφοφορία επί του αιτήματος αυτού διεξάγεται κατά την έναρξη της συνεδρίασης που ακολουθεί τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της οποίας ανακοινώθηκε το αίτημα, υπό την προϋπόθεση ότι η πρόταση στην οποία αναφέρεται το αίτημα έχει διανεμηθεί στους βουλευτές στις επίσημες γλώσσες. Εφόσον υπάρχουν περισσότερα αιτήματα για κατεπείγουσα συζήτηση επί του ιδίου θέματος, η έγκριση ή η απόρριψη του κατεπείγοντος ισχύει για όλα τα αιτήματα επί του θέματος αυτού.

3.   Πριν από την ψηφοφορία μπορούν να λάβουν το λόγο μόνο ο συντάκτης του αιτήματος και ένας αγορητής κατά, καθώς και ο Πρόεδρος και/ή ο εισηγητής της αρμόδιας επιτροπής ή αμφότεροι. Κανείς από τους ομιλητές αυτούς δεν μπορεί να λάβει το λόγο για περισσότερα από τρία λεπτά.

4.   Τα θέματα τα οποία αποφασίσθηκαν ως κατεπείγοντα έχουν προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων ζητημάτων της ημερήσιας διάταξης. Ο χρόνος της συζήτησης και της ψηφοφορίας επ’ αυτών ορίζεται από τον Πρόεδρο.

5.   Η διαδικασία κατεπείγοντος μπορεί να διεξαχθεί χωρίς έκθεση ή, κατ’ εξαίρεση, βάσει προφορικής έκθεσης της αρμόδιας επιτροπής.

Όταν χρησιμοποιείται η διαδικασία κατεπείγοντος και λαμβάνουν χώρα διοργανικές διαπραγματεύσεις, δεν εφαρμόζονται τα άρθρα 70 και 71. Το άρθρο 74 εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν.

Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου