Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Január 2021
EPUB 151kPDF 722k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 6 : PROCEDURÁLNE NÁMIETKY A PROCEDURÁLNE NÁVRHY

Článok 198 : Vrátenie veci výboru

1.   O vrátenie veci výboru môže požiadať politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu,  v čase určenia programu alebo pred začiatkom rozpravy.

Úmysel predložiť návrh žiadajúci vrátenie veci výboru sa predsedovi Parlamentu oznámi aspoň 24 hodín vopred a predseda o ňom bezodkladne informuje Parlament.

2.   Návrh žiadajúci vrátenie veci výboru môže politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, predložiť tiež pred alebo počas hlasovania. O tomto návrhu sa hlasuje ihneď.

3.   Takáto žiadosť sa môže predložiť v každom zo štádií postupu uvedených v odsekoch 1 a 2 iba raz.

4.   Vrátenie veci výboru má za následok prerušenie posudzovania danej veci.

5.   Parlament môže stanoviť lehotu, v ktorej má výbor oznámiť svoje závery.

Posledná úprava: 15. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia