Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Iανουάριος 2021
EPUB 193kPDF 896k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VIII : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 206 : Σύσταση μονίμων επιτροπών

Το Κοινοβούλιο, μετά από πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων, συνιστά μόνιμες επιτροπές. Οι αρμοδιότητές τους καθορίζονται σε παράρτημα του Κανονισμού (1). Το εν λόγω παράρτημα εγκρίνεται με πλειοψηφία των ψηφισάντων. Τα μέλη τους ορίζονται κατά την πρώτη περίοδο συνόδου μετά την επανεκλογή του Κοινοβουλίου.

Οι αρμοδιότητες των μονίμων επιτροπών μπορούν επίσης να επανακαθορισθούν σε χρόνο διαφορετικό από αυτόν της σύστασής τους.

(1) Βλέπε παράρτημα VI.
Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου