Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - януари 2021 r.
EPUB 179kPDF 882k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 1 : КОМИСИИ

Член 207 : Специални комисии

1.   По предложение на Председателския съвет Парламентът може по всяко време да създава специални комисии, чиито отговорности, численост и мандат, се определят едновременно с решението за създаването им.

2.   Мандатът на специалните комисии не може да бъде по-дълъг от 12 месеца, освен ако преди изтичането му Парламентът реши да го удължи. Освен ако Парламентът реши друго в решението си за създаване на специалната комисия, нейният мандат започва да тече от датата на нейното учредително заседание.

3.   Специалните комисии нямат право да отправят становища до други комисии.

Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност