Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2021 m. sausio mėn.
EPUB 145kPDF 768k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS : KOMITETAI

208 straipsnis : Tyrimo komitetai

1.   Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 226 straipsnį ir Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimo 95/167/EB, Euratomas, EAPB (1) 2 straipsnį, vienos ketvirtosios savo narių prašymu Parlamentas gali sudaryti tyrimo komitetą Sąjungos institucijos ar įstaigos, valstybės narės viešojo administravimo institucijos ar asmens, kuris pagal Sąjungos teisę įgaliotas ją įgyvendinti, įtariamiems pažeidimams ar netinkamo administravimo, įgyvendinant Sąjungos teisę, atvejams tirti.

Pakeitimai neteikiami nei dėl tyrimo dalyko, kurį apibrėžė viena ketvirtoji Parlamento narių, nei dėl 11 dalyje nustatyto termino.

2.   Sprendimas sudaryti tyrimo komitetą paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje per vieną mėnesį nuo jo priėmimo.

3.   Tyrimo komiteto darbą reglamentuoja komitetams taikytinos Darbo tvarkos taisyklių nuostatos, išskyrus atvejus, kai yra kitaip konkrečiai numatyta šiame straipsnyje ir Sprendime 95/167/EB, Euratomas, EAPB.

4.   Prašyme sudaryti tyrimo komitetą turi būti nurodytas tyrimo dalykas ir pateikti išsamūs tyrimo motyvai. Pirmininkų sueigos siūlymu Parlamentas priima sprendimą dėl komiteto sudarymo ir, teigiamo sprendimo atveju, – dėl komiteto narių skaičiaus.

5.   Tyrimo komitetai neturi teisės teikti nuomonių kitiems komitetams.

6.   Bet kuriuo procedūros etapu tyrimo komitete balsuoti turi teisę tik jo tikrieji nariai arba, jų nesant, juos pavaduojantys nariai.

7.   Tyrimo komitetas išsirenka savo pirmininką ir pirmininko pavaduotojus bei paskiria vieną ar daugiau pranešėjų. Be to, Komitetas gali patikėti savo nariams atlikti pavedimus arba specialias užduotis bei suteikti įgaliojimus, dėl kurių pastarieji išsamiai atsiskaito komitetui.

8.   Tarp komiteto posėdžių, esant skubiam atvejui ar būtinybei, komiteto koordinatoriai vykdo komiteto įgaliojimus, su sąlyga, kad jų sprendimai bus patvirtinti to komiteto jo kito posėdžio metu.

9.   Dėl kalbų vartojimo tyrimo komitetas taiko 167 straipsnio nuostatas. Tačiau komiteto biuras:

-   gali, jei mano esant būtina dėl konfidencialumo, užtikrinti vertimą žodžiu tik į komiteto darbe dalyvaujančių komiteto narių oficialiąsias kalbas;

-   sprendžia dėl gautų dokumentų vertimo raštu taip, kad komitetas galėtų veiksmingai ir greitai atlikti savo darbą, taip pat kad būtų išsaugotas būtinas slaptumas bei konfidencialumas.

10.   Kai įtarimai dėl nusižengimų ar netinkamo administravimo įgyvendinant Sąjungos teisę susiję su galima valstybės narės tarnybos ar valdžios institucijos atsakomybe, tyrimo komitetas gali prašyti atitinkamos valstybės narės parlamento bendradarbiauti atliekant tyrimą.

11.   Tyrimo komitetas baigia savo darbą pristatydamas Parlamentui savo darbo rezultatų ataskaitą ne vėliau kaip per dvylika mėnesių nuo jo steigiamojo posėdžio. Parlamentas gali nuspręsti du kartus trims mėnesiams pratęsti šį terminą. Jei reikia, ataskaitoje gali būti nurodytos mažumos pozicijos 55 straipsnyje numatytomis sąlygomis. Ši ataskaita yra skelbiama.

Tyrimo komiteto prašymu Parlamentas dėl šios ataskaitos surengia diskusijas kitos mėnesinės sesijos po jos pateikimo metu.

12.   Komitetas taip pat gali pateikti Parlamentui Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ar valstybėms narėms skirtą rekomendacijos projektą.

13.   Parlamento pirmininkas įpareigoja pagal VI priedo nuostatas atsakingą komitetą patikrinti, kokių tolesnių veiksmų imtasi dėl tyrimo komiteto darbo rezultatų ir, jei reikia, parengti pranešimą šiuo klausimu. Parlamento pirmininkas imasi kitų reikalingų priemonių, kad tyrimo išvados būtų praktiškai pritaikytos.

(1) 1995 m. balandžio 19 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos sprendimas 95/167/EB, Euratomas, EAPB dėl išsamių Europos Parlamento naudojimąsi tyrimo teise reglamentuojančių nuostatų (OL L 113, 1995 5 19, p. 1).
Atnaujinta: 2021 m. sausio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika