Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Január 2021
EPUB 151kPDF 722k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 208 : Vyšetrovacie výbory

1.   V súlade s článkom 226 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článkom 2 rozhodnutia Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO (1) Parlament môže na žiadosť jednej štvrtiny všetkých svojich poslancov zriadiť vyšetrovací výbor, aby vyšetril prípady údajného porušenia predpisov alebo nesprávneho úradného postupu pri vykonávaní práva Únie, ktoré sa zdajú byť aktmi zo strany inštitúcie alebo orgánu Európskej únie, orgánu verejnej správy členského štátu alebo osôb splnomocnených právom Únie na jeho vykonávanie.

K predmetu vyšetrovania, vymedzenému jednou štvrtinou všetkých poslancov Parlamentu, a k lehote stanovenej v odseku 11  nie je možné predkladať pozmeňujúce návrhy.

2.   Rozhodnutie zriadiť vyšetrovací výbor sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie do jedného mesiaca od jeho prijatia.

3.   Spôsob práce vyšetrovacieho výboru sa riadi ustanoveniami tohto  rokovacieho poriadku, ktoré sa týkajú výborov, ak nie je výslovne stanovené inak v tomto článku a v rozhodnutí 95/167/ES, Euratom, ESUO.

4.   V žiadosti o zriadenie vyšetrovacieho výboru sa musí presne uviesť predmet vyšetrovania a zahrnúť podrobné odôvodnenie vyšetrovania. Parlament na návrh Konferencie predsedov rozhodne o tom, či výbor zriadiť, a ak sa tak rozhodne, určí aj jeho počet členov.

5.   Vyšetrovacie výbory nie sú oprávnené poskytovať stanoviská iným výborom.

6.   V každom štádiu jeho konania môžu vo vyšetrovacom výbore hlasovať len jeho riadni členovia alebo v ich neprítomnosti náhradníci.

7.   Vyšetrovací výbor si zvolí svojho predsedu a podpredsedov a vymenuje jedného alebo viacerých spravodajcov. Výbor tiež môže poveriť zodpovednosťou, povinnosťami alebo osobitnými úlohami svojich členov, ktorí sú následne povinní podať výboru podrobnú správu o svojej činnosti.

8.   V období medzi dvoma schôdzami vykonávajú v naliehavých alebo potrebných prípadoch pôsobnosť výboru koordinátori výboru, čo podlieha schváleniu týmto výborom na jeho nasledujúcej schôdzi.

9.   Pokiaľ ide o používanie jazykov, na vyšetrovací výbor sa vzťahujú ustanovenia článku 167. Predsedníctvo výboru však:

-   môže obmedziť tlmočenie do úradných jazykov tých členov výboru, ktorí sú zúčastnení na rokovaniach, ak to považuje za potrebné z dôvodu ich dôvernej povahy,

-   rozhodne o preklade získaných dokumentov spôsobom, ktorý zabezpečí efektívne a rýchle rokovania výboru a zachovanie ich potrebnej dôvernej a tajnej povahy.

10.   Keď údajné porušenia predpisov alebo nesprávny úradný postup pri vykonávaní práva Únie naznačia, že by subjekt alebo orgán členského štátu mohol niesť zodpovednosť, vyšetrovací výbor môže požiadať parlament príslušného členského štátu o spoluprácu pri vyšetrovaní.

11.   Vyšetrovací výbor uzatvára svoju činnosť tým, že najneskôr do 12 mesiacov od svojej ustanovujúcej schôdze predloží Parlamentu správu o výsledkoch svojej činnosti. Parlament môže dvakrát rozhodnúť o predĺžení tejto lehoty o tri mesiace. Správa môže prípadne obsahovať menšinové pozície v súlade s podmienkami stanovenými v článku 55. Správa sa uverejní.

O správe sa na žiadosť vyšetrovacieho výboru koná v Parlamente rozprava, a to na schôdzi nasledujúcej po jej predložení.

12.   Výbor tiež môže predložiť Parlamentu návrh odporúčania pre inštitúcie alebo orgány Európskej únie alebo členské štáty.

13.   Predseda Parlamentu poverí výbor príslušný podľa prílohy VI, aby dohliadal na prijatie opatrení vyplývajúcich z výsledkov práce vyšetrovacieho výboru a prípadne, aby o tom podal správu. Predseda Parlamentu podnikne všetky ďalšie kroky, ktoré sa javia ako potrebné na zabezpečenie toho, že závery vyšetrovania sa uvedú do praxe.

(1) Rozhodnutie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 95/167/ES, Euratom, ESUO z 19. apríla 1995 o podrobných ustanoveniach upravujúcich výkon vyšetrovacích právomocí Európskeho parlamentu (Ú. v. ES L 113, 19.5.1995, s. 1).
Posledná úprava: 15. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia