Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Januari 2021
EPUB 145kPDF 661k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VIII :  UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER

Artikel 208 : Undersökningskommittéer

1.   I enlighet med artikel 226 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 2 i Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG (1) får parlamentet på begäran av en fjärdedel av ledamöterna tillsätta en undersökningskommitté för att undersöka påstådda överträdelser eller missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten, oavsett om den som har gjort sig skyldig till överträdelsen är en av Europeiska unionens institutioner eller organ, en offentlig myndighet i en medlemsstat eller en person som enligt unionsrätten har befogenhet att tillämpa denna.

Inga ändringsförslag får inges vad beträffar ämnet för undersökningen såsom det har fastställts av en fjärdedel av parlamentets ledamöter och inte heller till den tidsfrist som fastställs i punkt 11.

2.   Beslut om att inrätta en undersökningskommitté ska inom en månad efter det att beslutet fattades offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

3.   Undersökningskommitténs arbetssätt ska regleras av de bestämmelser i denna arbetsordning som rör utskott, om inte annat följer av denna artikel och beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG.

4.   I en begäran om att en undersökningskommitté ska inrättas ska det precist anges vad som ska utredas, och den ska innehålla en detaljerad redogörelse för de skäl som motiverar undersökningen. På förslag av talmanskonferensen ska parlamentet fatta beslut om huruvida undersökningskommittén ska inrättas och i så fall dess antal ledamöter.

5.   Undersökningskommittéer har inte rätt att avge yttranden till andra utskott.

6.   Endast ordinarie ledamöter, eller i deras frånvaro suppleanterna, har i varje skede av förfarandet rösträtt i en undersökningskommitté.

7.   Undersökningskommittén ska välja sin ordförande och sina vice ordförande samt en eller flera föredragande. Undersökningskommittén får dessutom inom ramen för sin verksamhet anförtro uppgifter, uppdrag och särskilda befogenheter åt sina medlemmar, som sedan ska avlägga en utförlig rapport.

8.   Mellan sammanträdena ska kommitténs samordnare i brådskande fall eller när det är nödvändigt utöva undersökningskommitténs befogenheter, vilket ska godkännas vid kommitténs nästföljande sammanträde.

9.   Beträffande de språk som ska användas ska undersökningskommittén tillämpa bestämmelserna i artikel 167. Kommitténs presidium får emellertid

-   begränsa tolktjänsterna till att endast omfatta de officiella språken för de ledamöter som deltar i överläggningarna, om detta bedöms som nödvändigt av sekretesskäl,

-   besluta om översättning av de handlingar som tas emot, på ett sätt som säkerställer att undersökningskommittén kan utföra sin uppgift på ett snabbt och effektivt sätt och att eventuell tystnadsplikt respekteras.

10.   Om påstådda överträdelser eller missförhållanden i samband med genomförandet av unionsrätten tyder på att ett organ eller en myndighet i en medlemsstat skulle kunna vara ansvarig, får undersökningskommittén uppmana parlamentet i den berörda medlemsstaten att samarbeta i undersökningen.

11.   Undersökningskommittén ska avsluta sitt arbete genom att inom tolv månader från sitt konstituerande sammanträde för parlamentet presentera en rapport om de resultat den kommit fram till under arbetet. Parlamentet får två gånger besluta att förlänga denna tidsfrist med ytterligare tre månader. Vid behov får rapporten innehålla minoritetens uppfattningar i enlighet med artikel 55. Rapporten ska offentliggöras.

På begäran av undersökningskommittén ska parlamentet hålla en debatt om denna rapport under den sammanträdesperiod som följer på dess framläggande.

12.   Undersökningskommittén får även förelägga parlamentet ett förslag till rekommendation avsett för Europeiska unionens eller medlemsstaternas institutioner och organ.

13.   Talmannen ska ge ansvarigt utskott enligt bilaga VI i uppdrag att följa upp resultatet av undersökningskommitténs arbete och att om nödvändigt utarbeta ett betänkande. Talmannen ska vidta alla övriga åtgärder som bedöms vara lämpliga för att undersökningens slutsatser ska leda till konkret resultat.

(1) Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG av den 19 april 1995 om närmare föreskrifter för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt (EGT L 113, 19.5.1995, s. 1).
Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy