Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2021 m. sausio mėn.
EPUB 145kPDF 768k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS : KOMITETAI

209 straipsnis : Komitetų sudėtis

1.   Komitetų, specialiųjų komitetų ir tyrimo komitetų narius skiria frakcijos ir nepriklausomi Parlamento nariai.

Pirmininkų sueiga nustato terminą, iki kurio frakcijos ir nepriklausomi Parlamento nariai apie savo paskyrimus praneša Parlamento pirmininkui, o tuomet jis juos paskelbia Parlamentui.

2.   Komitetų sudėtis kiek įmanoma turi atitikti Parlamento sudėtį. Skiriant vietas komitetuose, frakcijoms tenkantis vietų skaičius turi būti lygus artimiausiam apskaičiuotą proporciją viršijančiam ar jos nesiekiančiam sveikam skaičiui.

Jei frakcijos nesusitaria dėl savo proporcinės dalies viename ar daugiau konkrečių komitetų, sprendimą priima Pirmininkų sueiga.

3.   Jei frakcija nusprendžia neužimti vietų komitete arba nepaskiria savo narių iki Pirmininkų sueigos nustatyto termino, šios vietos lieka laisvos. Frakcijoms neleidžiama tarp savęs keistis vietomis komitetuose.

4.   Jei dėl Parlamento nario perėjimo į kitą frakciją komitete būtų pažeistas 2 dalyje nustatytas proporcingas vietų komitete paskirstymas ir frakcijos nesusitaria ir neužtikrina, kad būtų laikomasi toje dalyje nustatytų principų, reikiamus sprendimus priima Pirmininkų sueiga.

5.   Apie bet kokius frakcijų ar nepriklausomų Parlamento narių paskyrimų pakeitimus pranešama Parlamento pirmininkui, jis juos paskelbia Parlamentui vėliausiai kito posėdžio pradžioje. Šie sprendimai įsigalioja nuo paskelbimo dienos.

6.   Frakcijos ir nepriklausomi Parlamento nariai į kiekvieną komitetą gali skirti pavaduojančių narių, kurių skaičius negali būti didesnis už tikrųjų narių, kuriuos ta frakcija ar nepriklausomi Parlamento nariai gali skirti į komitetą, skaičių. Apie tai turi būti pranešta Parlamento pirmininkui. Pavaduojantys nariai turi teisę dalyvauti komiteto posėdžiuose, kalbėti ir, jei tikrasis narys nedalyvauja, balsuoti.

7.   Kai tikrasis narys posėdyje nedalyvauja ir jei nėra paskirta pavaduojančių narių ar jie nedalyvauja, tikrąjį komiteto narį posėdžio metu gali pavaduoti kitas tos pačios frakcijos narys arba, kai narys yra nepriklausomas Parlamento narys, kitas nepriklausomas Parlamento narys, kuriam suteikiama teisė balsuoti. Apie tai pranešama komiteto pirmininkui ne vėliau kaip prieš prasidedant balsavimui.

Pagal 7 dalies paskutinio sakinio reikalavimus pavardė turi būti pranešama prieš pasibaigiant diskusijoms ar prieš prasidedant balsavimui dėl klausimo (-ų), dėl kurio (-ių) tikrasis narys pavaduojamas.

Pagal šį straipsnį:

–   komiteto tikrojo arba pavaduojančio nario statusas išimtinai priklauso nuo narystės tam tikroje frakcijoje;

–   pasikeitus frakcijai atstovaujančių tikrųjų narių skaičiui komitete, atitinkamai keičiamas didžiausias nuolatinių pavaduojančių narių, kuriuos frakcija gali skirti į tą komitetą, skaičius;

–   nariui perėjus į kitą frakciją, jis negali išsaugoti komiteto tikrojo arba pavaduojančio nario statuso, kurį turėjo kaip ankstesnės frakcijos narys;

–   komiteto narys jokiu būdu negali pavaduoti kitai frakcijai priklausančio kolegos.

Atnaujinta: 2021 m. sausio 15 d.Teisinė informacija - Privatumo politika