Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - Január 2021
EPUB 151kPDF 722k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 209 : Zloženie výborov

1.   Členov výborov, osobitných výborov a vyšetrovacích výborov vymenúvajú politické skupiny a nezaradení poslanci.

Konferencia predsedov určí termín, do ktorého politické skupiny a nezaradení poslanci majú oznámiť svoje nominácie predsedovi, ktorý ich potom oznámi Parlamentu.

2.   Zloženie výborov musí podľa možností zodpovedať zloženiu Parlamentu. Rozdelenie miest vo výbore medzi politickými skupinami musí zodpovedať buď najbližšiemu vyššiemu alebo nižšiemu celému číslu od čísla pomerného výpočtu.

Ak sa politické skupiny nedohodli na ich pomernej váhe v rámci jedného alebo viacerých osobitných výborov, rozhodne Konferencia predsedov.

3.   Ak politická skupina rozhodne o neobsadení miest vo výbore alebo nevymenuje svojich členov v lehote, ktorú stanovila Konferencia predsedov, tieto miesta zostávajú neobsadené. Výmena miest medzi politickými skupinami nie je povolená.

4.   Keď poslanec zmení politickú skupinu, čo spôsobuje narušenie pomerného rozdelenia miest vo výbore podľa odseku 2, a politické skupiny sa nedohodnú na zabezpečení súladu so zásadami stanovenými v uvedenom odseku, Konferencia predsedov prijme potrebné rozhodnutia.

5.   Všetky rozhodnutia o zmenách vo vymenovaniach politickými skupinami a nezaradenými poslancami sa oznámia predsedovi, ktorý ich oznámi Parlamentu najneskôr na začiatku nasledujúceho rokovania. Tieto rozhodnutia nadobúdajú účinnosť odo dňa oznámenia.

6.   Politické skupiny a nezaradení poslanci môžu pre každý výbor vymenovať náhradníkov v takom počte, ktorý neprekročí počet riadnych členov, na ktorých vymenovanie do výboru má politická skupina alebo nezaradení poslanci nárok. Informujú o tom predsedu. Títo náhradníci sa môžu zúčastňovať na schôdzach výboru a vystupovať na nich a v prípade neúčasti riadneho člena hlasovať.

7.   V prípade neprítomnosti riadneho člena a ak náhradníci neboli vymenovaní alebo sú neprítomní, riadny člen sa môže nechať zastúpiť na schôdzach výboru iným poslancom svojej politickej skupiny, alebo ak ide o nezaradeného poslanca, iným nezaradeným poslancom, pričom tento náhradník je oprávnený hlasovať. Predseda výboru je informovaný najneskôr pred začiatkom hlasovania.

Informovanie vopred podľa poslednej vety odseku 7 sa musí urobiť pred skončením rozpravy alebo pred začiatkom hlasovania o bode alebo bodoch, pri ktorých sa riadny člen nechal zastúpiť.

Podľa tohto článku:

–    postavenie riadneho člena alebo náhradníka vo výbore závisí výlučne od členstva v danej politickej skupine;

–    ak sa zmení počet riadnych členov politickej skupiny vo výbore, zmení sa podľa toho aj najväčší možný počet stálych náhradníkov, ktorých táto skupina môže vymenovať do výboru;

–    ak poslanec zmení politickú skupinu, nemôže si ponechať postavenie riadneho člena alebo náhradníka vo výbore, ktoré mal ako člen svojej pôvodnej skupiny;

–    člen výboru nemôže byť za žiadnych okolností náhradníkom kolegu, ktorý patrí do inej politickej skupiny.

Posledná úprava: 15. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia