Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Januari 2021
EPUB 145kPDF 661k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VIII :  UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER

Artikel 209 : Utskottens och undersökningskommittéernas sammansättning

1.   Ledamöter i utskott, särskilda utskott och undersökningskommittéer ska utses av de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna. Talmanskonferensen ska förelägga kammaren förslag.

Talmanskonferensen ska fastställa en tidsfrist inom vilken de politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna ska underrätta talmannen om sina utnämningar, vilken därefter ska tillkännage dem i kammaren.

2.   Utskottens sammansättning ska så långt som möjligt avspegla parlamentets sammansättning. Vid fördelningen av utskottsplatser mellan de politiska grupperna ska närmaste heltal över eller närmaste heltal under resultatet av den proportionella beräkningen användas.

Om de politiska grupperna inte kommer överens om det inbördes storleksförhållandet inom ett eller flera specifika utskott ska talmanskonferensen fatta beslut.

3.   Om en politisk grupp beslutar att inte ha några platser i ett visst utskott, eller inte utser sina ledamöter inom den av talmanskonferensen fastställda tidsfristen, ska platserna i fråga förbli vakanta. De politiska grupperna får inte utbyta platser sinsemellan.

4.   Om en ledamots byte av politisk grupp medför en rubbning av den proportionella fördelningen av utskottsplatser såsom den definieras i punkt 2, och det inte finns någon överenskommelse mellan de politiska grupperna som säkerställer överensstämmelse med principerna i den punkten, ska talmanskonferensen fatta de beslut som krävs.

5.   Eventuella beslutade ändringar i de politiska gruppernas och de grupplösa ledamöternas utnämningar ska meddelas talmannen, som ska tillkännage dem i kammaren senast i början av nästa sammanträde. Dessa beslut ska träda i kraft på dagen för tillkännagivandet.

6.   De politiska grupperna och de grupplösa ledamöterna får till varje utskott utse ett antal suppleanter, vars antal inte får överskrida det antal ordinarie ledamöter som den politiska gruppen eller de grupplösa ledamöterna har rätt att utse i utskottet. Talmannen ska underrättas om detta. Dessa suppleanter har rätt att närvara och yttra sig vid utskottssammanträden och att, i den ordinarie ledamotens frånvaro, delta i omröstningar.

7.   Om en ordinarie ledamot är frånvarande och suppleanter antingen inte har utsetts eller är frånvarande, får den ordinarie ledamoten välja att under sammanträden låta sig företrädas av en annan ledamot från samma politiska grupp eller, om ledamoten är en grupplös ledamot, av en annan grupplös ledamot, som har rätt att rösta. Detta ska anmälas till utskottsordföranden senast i början av omröstningen.

Den i förväg avgivna anmälan som föreskrivs i sista meningen i punkt 7 måste ges in innan debatten avslutas eller innan omröstningen inleds om den eller de punkter med avseende på vilka den ordinarie ledamoten ska ersättas.

I enlighet med denna artikel gäller följande:

–   Status som ordinarie ledamot eller suppleant i ett utskott beror uteslutande på medlemskap i en viss politisk grupp.

–   Om antalet ordinarie ledamöter som en politisk grupp har i ett utskott ändras, ska det maximala antal ständiga suppleanter som denna grupp kan utse ändras i motsvarande mån.

–   En ledamot som byter politisk grupp har inte rätt att behålla den status som ordinarie ledamot eller suppleant i ett utskott som ledamoten innehade som medlem av sin ursprungliga grupp.

–   Under inga omständigheter får en utskottsledamot vara suppleant för en ledamot som tillhör en annan politisk grupp.

Senaste uppdatering: 15 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy