Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - януари 2021 r.
EPUB 179kPDF 882k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 2 : МЕЖДУПАРЛАМЕНТАРНИ ДЕЛЕГАЦИИ

Член 223 : Създаване и функции на междупарламентарните делегации

1.   По предложение на Председателския съвет Парламентът създава постоянни междупарламентарни делегации и определя техния характер и численост с оглед на функциите им. Членовете на тези делегации се определят от политическите групи и от независимите членове на ЕП по време на първата или втората месечна сесия на новоизбрания Парламент за срока на парламентарния мандат.

2.   Политическите групи осигуряват възможно най-справедливо представителство на държавите членки, политическите възгледи и половете. Във всяка делегация членовете с едно и също гражданство не могат да надхвърлят една трета от общия брой на членовете ѝ. Член 209 се прилага mutatis mutandis.

3.   Бюрата на делегациите се съставят в съответствие с процедурата, установена за постоянните комисии по член 213.

4.   Парламентът определя общите правомощия на отделните делегации. Той може по всяко време да реши да разшири или да ограничи тези правомощия.

5.   Разпоредбите по прилагането, необходими за осъществяване на дейността на делегациите, се приемат от Председателския съвет по предложение на Съвета на председателите на делегации.

6.   Всеки председател на делегация докладва редовно за дейността на делегацията на комисията, компетентна в областта на външните работи.

7.   Председателят на делегация получава възможност да бъде изслушан от дадена комисия, когато в нейния дневен ред е включена точка, която касае кръга на компетентност на делегацията. Същото се прилага на заседанията на делегация за председателя или докладчика на съответната комисия.

Последно осъвременяване: 15 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност