Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Септември 2021 г.
EPUB 179kPDF 884k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ I : ЧЛЕНОВЕ, ОРГАНИ НА ПАРЛАМЕНТА И ПОЛИТИЧЕСКИ ГРУПИ
ГЛАВА 2 : ВИСШИ МАНДАТНИ ДЛЪЖНОСТИ В ПАРЛАМЕНТА

Член 21 : Предсрочно освобождаване

С мнозинство от три пети от подадените гласове, представляващи най-малко три от политическите групи, Председателският съвет може да предложи на Парламента да прекрати мандата на председателя, на заместник-председател или на квестор, на председател или заместник-председател на комисия, на председател или заместник-председател на междупарламентарна делегация, или на всяко друго лице на мандатна длъжност в рамките на Парламента, ако счита, че въпросното лице сериозно е нарушило задълженията си. Парламентът взема решение относно това предложение с мнозинство от две трети от подадените гласове, представляващи мнозинство от всички негови членове.

Когато докладчик наруши разпоредбите на приложения към настоящия Правилник за дейността Кодекс за поведение на членовете на ЕП във връзка с финансовите интереси и конфликтите на интереси, по инициатива на председателя и по предложение на Председателския съвет, комисията, която го е определила, може да прекрати неговия мандат. Мнозинствата, предвидени в алинея 1, се прилагат mutatis mutandis за всеки етап от процедурата. (1)

(1) Вж. приложение I.
Последно осъвременяване: 26 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност