Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - September 2021
EPUB 146kPDF 663k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING I : LEDAMÖTER, PARLAMENTETS ORGAN OCH POLITISKA GRUPPER
KAPITEL 2 : UPPDRAG

Artikel 21 : Entledigande

Talmanskonferensen får med en majoritet av tre femtedelar av de avgivna rösterna, som ska företräda minst tre politiska grupper, föreslå parlamentet att det entledigar talmannen, en vice talman, en kvestor, en ordförande eller vice ordförande i ett utskott, en ordförande eller vice ordförande i en interparlamentarisk delegation, eller någon annan befattningshavare som utsetts av parlamentet, om talmanskonferensen anser att ledamoten i fråga har gjort sig skyldig till allvarlig försummelse. Parlamentet beslutar om förslaget med två tredjedelar av de avgivna rösterna och en majoritet av parlamentets ledamöter.

Om en föredragande bryter mot bestämmelserna i uppförandekoden för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter (1), får det utskott som utsett ledamoten till föredragande entlediga honom eller henne från detta uppdrag på initiativ av talmannen och på förslag av talmanskonferensen. Den majoritet som krävs enligt första stycket ska tillämpas på motsvarande sätt för varje fas i detta förfarande.

(1) Se bilaga I.
Senaste uppdatering: 26 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy