Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2021 m. rugsėjo mėn.
EPUB 145kPDF 770k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

II ANTRAŠTINĖ DALIS : TEISĖKŪROS, BIUDŽETO, BIUDŽETO ĮVYKDYMO PATVIRTINIMO IR KITOS PROCEDŪROS
1 SKYRIUS : TEISĖKŪROS PROCEDŪROS: BENDROSIOS NUOSTATOS

47 straipsnis : Prašymai Komisijai pateikti pasiūlymus

1.   Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsniu Parlamentas, pagal Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnį priimdamas rezoliuciją, parengtą atsakingo komiteto pranešimo savo iniciatyva pagrindu, gali prašyti Komisijos pateikti jam atitinkamą pasiūlymą dėl naujo akto priėmimo ar dėl jau egzistuojančio akto pakeitimo. Parlamentas rezoliuciją priima visų Parlamento narių balsų dauguma per galutinį balsavimą. Tuo pat metu Parlamentas gali nustatyti pasiūlymo pateikimo terminą.

2.   Kiekvienas Parlamento narys gali pateikti pasiūlymą dėl Sąjungos akto remdamasis Parlamento iniciatyvos teise pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 225 straipsnį.

Tokį pasiūlymą gali kartu pateikti ne daugiau kaip dešimt Parlamento narių. Pasiūlyme nurodomas jo teisinis pagrindas ir prie jo gali būti pridedama ne ilgesnė kaip 150 žodžių aiškinamoji dalis.

Pasiūlymas pateikiamas Parlamento pirmininkui, kuris patikrina, ar laikomasi teisinių reikalavimų. Jis gali perduoti pasiūlymą už teisinio pagrindo patikrinimą atsakingam komitetui, prašydamas šio komiteto nuomonės dėl teisinio pagrindo tinkamumo. Jei Parlamento pirmininkas nusprendžia, kad pasiūlymas priimtinas, jis apie tai paskelbia per plenarinį posėdį ir perduoda pasiūlymą už atitinkamą sritį atsakingam komitetui.

Prieš perduodant pasiūlymą už atitinkamą sritį atsakingam komitetui, jis išverčiamas į tas oficialiąsias kalbas, kurias to komiteto pirmininkas mano esant būtinas galimam trumpam svarstymui.

Sprendimą dėl tolesnių veiksmų už atitinkamą sritį atsakingas komitetas priima per tris mėnesius nuo pasiūlymo perdavimo, suteikęs pasiūlymo autoriams progą kreiptis į komitetą. Pasiūlymo autoriai nurodomi pranešimo antraštėje.

Pasiūlymo autoriai nurodomi pranešimo antraštėje.

3.   Parlamento rezoliucijoje nurodomas atitinkamas teisinis pagrindas ir kartu pateikiamos rekomendacijos dėl prašomo pasiūlymo turinio.

4.   Jeigu pasiūlymas sukelia finansinių padarinių, Parlamentas nurodo, kaip gali būti užtikrinamas pakankamas finansinių lėšų kiekis.

5.   Už atitinkamą sritį atsakingas komitetas stebi kiekvieno pagal konkretų Parlamento prašymą pateikto pasiūlymo dėl Sąjungos teisės akto rengimo progresą.

6.   Komitetų pirmininkų sueiga reguliariai stebi, kaip Komisija laikosi Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 10 dalies, pagal kurią Komisija į tokius prašymus turi atsakyti per tris mėnesius, priimdama specialų komunikatą, kuriame būtų nurodyti tolesni veiksmai, kurių ketinama imtis. Komitetų pirmininkų sueiga reguliariai informuoja Pirmininkų sueigą apie tokio stebėjimo rezultatus.

Atnaujinta: 2021 m. rugpjūčio 26 d.Teisinė informacija - Privatumo politika