Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - september 2021
EPUB 149kPDF 702k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL IV : TRANSPARANTIE VAN DE WERKZAAMHEDEN

Artikel 122 : Toegang van het publiek tot documenten

1.   Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft overeenkomstig artikel 15 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie recht van toegang tot documenten van het Parlement. Dergelijke toegang tot documenten van het Parlement is onderworpen aan de beginselen en voorwaarden en beperkingen als vastgelegd in Verordening (EG) nr. 1049/2001.

Aan andere natuurlijke of rechtspersonen wordt voor zover mogelijk op dezelfde wijze toegang tot documenten van het Parlement verleend.

2.   Met het oog op de toegang tot documenten wordt onder "documenten van het Parlement" verstaan iedere inhoud in de zin van artikel 3, onder a), van Verordening (EG) nr. 1049/2001 die door ambtsdragers van het Parlement in de zin van titel I, hoofdstuk 2, respectievelijk door organen van het Parlement, commissies, interparlementaire delegaties en het secretariaat van het Parlement is opgesteld of ontvangen.

Overeenkomstig artikel 4 van het Statuut van de leden van het Europees Parlement gelden, met het oog op de toegang tot documenten, door individuele leden of fracties opgestelde documenten alleen als documenten van het Parlement indien zij overeenkomstig het Reglement zijn ingediend.

Het Bureau stelt regels vast om ervoor te zorgen dat alle documenten van het Parlement worden geregistreerd.

3.   Het Parlement zet een website op voor het openbaar register van de documenten van het Parlement. Wetgevingsdocumenten en bepaalde andere categorieën documenten worden overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1049/2001 rechtstreeks toegankelijk gemaakt via de website van het openbaar register van het Parlement. Verwijzingen naar andere documenten van het Parlement worden voor zover mogelijk op de website van het openbaar register van het Parlement geplaatst.

De categorieën documenten die via de website van het openbaar register van het Parlement rechtstreeks toegankelijk zijn, worden opgenomen in een lijst die door het Bureau wordt aangenomen en op de website van het openbaar register van het Parlement wordt gepubliceerd. Deze lijst houdt geen inperking in op het recht van toegang tot documenten die niet onder de opgesomde categorieën vallen; die documenten kunnen op schriftelijk verzoek beschikbaar worden gesteld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1049/2001.

Het Bureau voorziet in regels voor de toegang tot documenten krachtens Verordening (EG) nr. 1049/2001, die in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt.

4.   Het Bureau wijst de diensten aan die worden belast met de behandeling van initiële verzoeken (artikel 7 van Verordening (EG) nr. 1049/2001) en met het nemen van besluiten over confirmatieve verzoeken (artikel 8 van die verordening) en verzoeken om toegang tot gevoelige documenten (artikel 9 van die verordening).

5.   Een van de ondervoorzitters is verantwoordelijk voor het toezicht op de behandeling van verzoeken om toegang tot documenten.

6.   Het Bureau stelt het jaarverslag als bedoeld in artikel 17, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1049/2001 vast.

7.   De bevoegde commissie van het Parlement onderzoekt regelmatig de transparantie van de werkzaamheden van het Parlement en legt een verslag met haar conclusies en aanbevelingen voor aan de plenaire vergadering.

De bevoegde commissie kan voorts de door de overige instellingen en agentschappen overeenkomstig artikel 17 van Verordening (EG) nr. 1049/2001 opgestelde verslagen behandelen en evalueren.

8.   De Conferentie van voorzitters benoemt de vertegenwoordigers van het Parlement in het overeenkomstig artikel 15, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1049/2001 op te richten interinstitutioneel comité.

Laatst bijgewerkt op: 26 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid