Vorige 
 Volgende 
Reglement van het Europees Parlement
Negende zittingsperiode - september 2021
EPUB 149kPDF 702k
INHOUD
BERICHT AAN DE LEZER
COMPENDIUM VAN DE BELANGRIJKSTE RECHTSHANDELINGEN BETREFFENDE HET REGLEMENT

TITEL IV : TRANSPARANTIE VAN DE WERKZAAMHEDEN

Artikel 123 : Toegang tot het Parlement

1.   Toegangspasjes voor leden, assistenten van leden en derden worden verstrekt op grond van de door het Bureau vastgestelde voorschriften. Die voorschriften regelen ook het gebruik en de intrekking van toegangspasjes.

2.   Toegangspasjes worden niet verstrekt aan personen uit de omgeving van een lid die vallen binnen het toepassingsgebied van het Akkoord tussen het Europees Parlement en de Europese Commissie over het transparantieregister.

3.   In het transparantieregister ingeschreven entiteiten en hun vertegenwoordigers die toegangspasjes met een lange geldigheidsduur voor het Europees Parlement hebben ontvangen, moeten het volgende naleven:

-   de als bijlage bij het akkoord gevoegde gedragscode voor inschrijvers;

-   de in het akkoord vastgelegde procedures en andere verplichtingen, en

-   de bepalingen ter uitvoering van dit artikel.

Onverminderd de toepasselijkheid van de algemene voorschriften inzake de intrekking of tijdelijke deactivering van toegangspasjes met een lange geldigheidsduur, en tenzij daar steekhoudende argumenten tegen bestaan, trekt de secretaris-generaal een toegangspasje met een lange geldigheidsduur in of deactiveert hij dit, met toestemming van de quaestoren, wanneer de houder ervan uit het transparantieregister is verwijderd wegens een schending van de gedragscode voor inschrijvers, omdat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige schending van de in dit lid vastgelegde verplichtingen of omdat hij zonder afdoende rechtvaardiging te verstrekken geweigerd heeft gevolg te geven aan een officiële uitnodiging voor een hoorzitting of commissievergadering of medewerking te verlenen aan een enquêtecommissie.

4.   De quaestoren kunnen bepalen in hoeverre de in lid 3 bedoelde gedragscode van toepassing is op personen die weliswaar over een toegangspasje met een lange geldigheidsduur beschikken, maar niet binnen het toepassingsgebied van het akkoord vallen.

5.   Het Bureau stelt, op voorstel van de secretaris-generaal, de nodige maatregelen vast voor de tenuitvoerlegging van het transparantieregister, overeenkomstig de bepalingen van het akkoord over de invoering van dit register.

Laatst bijgewerkt op: 26 augustus 2021Juridische mededeling - Privacybeleid