Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - September 2021
EPUB 152kPDF 725k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA IV : TRANSPARENTNOSŤ ČINNOSTI

Článok 123 : Prístup do Parlamentu

1.   Preukazy oprávňujúce na vstup sa poslancom, asistentom poslancov a tretím osobám vydávajú na základe predpisov stanovených Predsedníctvom. Uvedenými predpismi sa takisto riadi používanie a odoberanie preukazov oprávňujúcich na vstup.

2.   Preukazy sa nevydávajú jednotlivcom sprevádzajúcim poslancov, na ktorých sa vzťahuje Dohoda medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou o zriadení registra transparentnosti.

3.   Subjekty zapísané do registra transparentnosti a ich zástupcovia, ktorým boli vydané preukazy oprávňujúce na dlhodobý vstup do Parlamentu, musia dodržiavať:

-   kódex správania registrujúcich sa osôb pripojený k dohode;

-   postupy a ďalšie povinnosti stanovené v dohode a

-   ustanovenia o uplatňovaní tohto článku.

Bez toho, aby bola dotknutá uplatniteľnosť všeobecných pravidiel, ktorými sa riadi odobratie alebo dočasné zablokovanie preukazov oprávňujúcich na dlhodobých vstup, a pokiaľ proti tomu neexistujú závažné argumenty, generálny tajomník s povolením kvestorov odoberie alebo zablokuje preukaz oprávňujúci na  dlhodobý vstup, ak bol držiteľ preukazu vyškrtnutý z registra transparentnosti z dôvodu porušenia kódexu správania registrujúcich sa, alebo ak sa dopustil závažného porušenia povinností stanovených v tomto odseku, alebo bez toho, aby poskytol dostatočné odôvodnenie, odmietol vyhovieť formálnemu predvolaniu na vypočutie alebo schôdzu  výboru alebo spolupracovať s vyšetrovacím výborom.

4.   Kvestori môžu stanoviť, do akej miery sa kódex správania uvedený v odseku 3 vzťahuje na osoby, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti dohody, i keď sú držiteľmi preukazu oprávňujúceho na dlhodobý vstup.

5.   Predsedníctvo stanoví na základe návrhu generálneho tajomníka opatrenia potrebné na účely zavedenia registra transparentnosti v súlade s ustanoveniami dohody o zriadení tohto registra.

Posledná úprava: 26. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia