Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - září 2021
EPUB 156kPDF 737k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA V : VZTAHY S JINÝMI SUBJEKTY
KAPITOLA 3 : Parlamentní otázky

Článek 138 : Otázky k písemnému zodpovězení

1.   Kterýkoli poslanec, politická skupina nebo výbor může položit předsedovi Evropské rady, Radě, Komisi nebo místopředsedovi Komise / vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku otázku k písemnému zodpovězení v souladu s kritérii uvedenými v příloze jednacího řádu (1). Za obsah otázek jsou odpovědní výhradně jejich autoři.

2.   Otázky se předkládají v elektronické podobě předsedovi. Záležitosti týkající se přípustnosti otázky řeší předseda. Rozhodnutí předsedy nevychází výlučně z ustanovení přílohy, na která odkazuje odstavec 1, nýbrž z ustanovení jednacího řádu obecně. Odůvodněné rozhodnutí předsedy se oznámí tazateli.

3.   Každý poslanec, politická skupina nebo výbor může předložit nejvýše dvacet otázek v průběhu jednotlivého tříměsíčního období. Adresát má na odpověď zpravidla šest týdnů od jejich postoupení. Kterýkoli poslanec, politická skupina nebo výbor však může každý měsíc označit jednu ze svých otázek za prioritní otázku, kterou má adresát zodpovědět do tří týdnů od postoupení.

4.   Určitou otázku mohou podpořit i jiní poslanci než její autor. Tato otázka se započítává do maximálního počtu otázek podle odstavce 3 pouze jejímu autorovi, nikoli však poslanci, který ji podpoří.

5.   Pokud adresát otázku nezodpoví ve lhůtě uvedené v odstavci 3, příslušný výbor může otázku zařadit na pořad jednání své příští schůze.

6.   Otázky a odpovědi, včetně jejich příslušných příloh, na tyto otázky se zveřejňují na internetových stránkách Parlamentu.

(1) Viz příloha III.
Poslední aktualizace: 26. srpna 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí