Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - September 2021
EPUB 152kPDF 725k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 3 : PARLAMENTNÉ OTÁZKY

Článok 138 : Otázky na písomné zodpovedanie

1.   Každý poslanec, politická skupina alebo výbor môže položiť predsedovi Európskej rady, Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku otázky na písomné zodpovedanie v súlade s kritériami uvedenými v prílohe k tomuto rokovaciemu poriadku (1). Za obsah otázok zodpovedajú výlučne ich autori.

2.   Otázky sa predkladajú predsedovi Parlamentu v elektronickej forme. Predseda Parlamentu rozhoduje vo veciach týkajúcich sa prípustnosti otázky. Rozhodnutie predsedu Parlamentu nevychádza výlučne z ustanovení prílohy uvedenej v odseku 1, ale z ustanovení tohto rokovacieho poriadku všeobecne. Odôvodnené rozhodnutie predsedu Parlamentu sa oznámi autorovi otázky.

3.   Každý poslanec, politická skupina alebo výbor môže predložiť najviac 20 otázok počas kĺzavého obdobia troch mesiacov. Vo všeobecnosti adresát odpovie na otázky do šiestich týždňov od času, keď mu boli postúpené. Každý poslanec, politická skupina alebo výbor však môže každý mesiac určiť jednu z otázok za „prioritnú otázku“, na ktorú má adresát odpovedať do troch týždňov od času, keď mu bola postúpená.

4.   Otázku môžu podporiť poslanci, ktorí nie sú jej autormi. Tieto otázky sa započítavajú do maximálneho počtu otázok podľa odseku 3 autorovi, a nie podporovateľovi.

5.   Ak adresát nezodpovie otázku v lehote stanovenej v odseku 3, príslušný výbor môže rozhodnúť o jej zaradení do programu svojej nasledujúcej schôdze.

6.   Otázky a odpovede vrátane ich súvisiacich príloh sa uverejňujú na webovom sídle Parlamentu.

(1) Pozri prílohu III.
Posledná úprava: 26. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia