Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - September 2021
EPUB 142kPDF 662k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 3 : FORESPØRGSLER OG SPØRGSMÅL FRA PARLAMENTSMEDLEMMER

Artikel 139 : Større forespørgsler til skriftlig besvarelse

1.   Større forespørgsler består i spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af en politisk gruppe til Rådet, Kommissionen eller næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

2.   En større forespørgsel skal være af almen interesse og skal indgives skriftligt til formanden. Den må ikke overskride 500 ord. Såfremt en større forespørgsel er i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenen generelt, videresender formanden den straks til den adspurgte med henblik på skriftlig besvarelse.

3.   Der må højst stilles 30 større forespørgsler hvert år. Formandskonferencen sikrer en rimelig fordeling af sådanne forespørgsler blandt de politiske grupper, og ingen politisk gruppe må indgive mere end én større forespørgsel om måneden.

4.   Hvis den adspurgte ikke besvarer en større forespørgsel inden for seks uger fra fremsendelsen til denne, opføres den efter anmodning fra forespørgeren på det endelige forslag til dagsorden for Parlamentet i overensstemmelse med proceduren i artikel 157, jf. dog stk. 6.

5.   Efter modtagelse af den skriftlige besvarelse opføres den større forespørgsel, efter anmodning fra medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst når op på den middelhøje tærskel, på det endelige forslag til dagsorden for Parlamentet i overensstemmelse med proceduren i artikel 157, jf. dog stk. 6.

6.   Der må højst føres forhandling om tre større forespørgsler i samme mødeperiode. Hvis der anmodes om forhandling om mere end tre større forespørgsler under samme mødeperiode, medtager Formandskonferencen dem i det endelige forslag til dagsorden i den rækkefølge, den har modtaget de pågældende anmodninger om forhandling.

7.   Et medlem, der på forhånd er udpeget af forespørgeren eller af dem, der har anmodet om forhandling i henhold til stk. 5, begrunder den større forespørgsel i plenum. Hvis det pågældende medlem ikke er til stede, bortfalder den større forespørgsel. Den adspurgte skal fremsætte svar.

Artikel 132, stk. 2-8, om fremsættelse af og afstemning om beslutningsforslag finder tilsvarende anvendelse.

8.   Sådanne forespørgsler og svar herpå offentliggøres på Parlamentets websted.

Seneste opdatering: 26. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik