Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Meán Fómhair 2021
EPUB 156kPDF 715k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL V : CAIDREAMH LE hINSTITIUIDÍ AGUS LE COMHLACHTAÍ EILE
CAIBIDIL 3 : CEISTEANNA PARLAIMINTEACHA

Riail 139 : Trascheisteanna móra i gcomhair freagra i scríbhinn

1.   Is é a bheidh i dtrascheisteanna móra ná ceisteanna i gcomhair freagra i scríbhinn a chuirfidh grúpa polaitiúil ar an gComhairle, ar an gCoimisiún anó ar Leas-Uachtarán an Choimisiúin/Ard-Ionadaí an Aontais do Ghnóthaí Eachtracha agus don Bheartas Slándála.

2.   Beidh an trascheist mhór ag baint le hábhar is leas ginearálta agus déanfar í a chur faoi bhráid an Uachtaráin i scríbhinn. Ní bheidh sí níos faide ná 500 focal. Ar choinníoll go bhfuil an trascheist mhór i gcomhréir le forálacha na Rialacha i gcoitinne, cuirfidh an tUachtarán faoi bhráid an tseolaí láithreach le haghaidh freagra i scríbhinn í.

3.   Beidh uasmhéid 30 trascheist mór ann gach bliain. Áiritheoidh Comhdháil na nUachtarán go roinnfear go cothrom na trascheisteanna sin i measc na ngrúpaí polaitiúla, agus ní chuirfidh aon ghrúpa polaitiúil níos mó ná trascheist amháin in aghaidh na míosa.

4.   Má mhainníonn an seolaí freagra a thabhairt ar an trascheist mhór laistigh de shé seachtaine tar éis í a bheith curtha ar aghaidh chuige, cuirfear an trascheist ar dhréachtchlár oibre críochnaitheach na Parlaiminte, arna iarraidh sin ag an údar, i gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear i Riail 157 agus faoi réir mhír 6.

5.   Ar an bhfreagra i scríbhinn a fháil, má iarrann Feisirí nó grúpa polaitiúil nó grúpaí polaitiúla a shroicheann an meántairseach ar a laghad amhlaidh, cuirfear an trascheist ar dhréachtchlár oibre críochnaitheach na Parlaiminte, i gcomhréir leis an nós imeachta dá bhforáiltear i Riail 157 agus faoi réir mhír 6.

6.   Ní rachaidh líon na dtrascheisteanna móra a ndéantar díospóireacht orthu le linn an pháirtseisiúin chéanna thar trí. Má iarrtar díospóireachtaí le haghaidh níos mó ná trí thrascheist mhór le linn an pháirtseisiúin chéanna, cuirfidh Comhdháil na nUachtarán san áireamh iad sa dréachtchlár oibre críochnaitheach de réir an oird a fuair sí na hiarrataí sin le haghaidh díospóireachta.

7.   Déanfaidh comhalta arna ainmniú roimh ré ag an údar, nó ag na daoine a iarrann an díospóireacht i gcomhréir le mír 2, an trascheist mhór a thairiscint sa Pharlaimint. Mura bhfuil an Feisire sin i láthair, titfidh an trascheist mhór ar lár. Freagróidh an seolaí.

Beidh feidhm mutatis mutandis ag Riail 132(2) go (8) a bhaineann le tairiscintí i gcomhair rún a chur síos agus le vótáil a dhéanamh orthu.

8.   Déanfar na trascheisteanna sin, mar aon leis na freagraí a bhaineann leo, a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin na Parlaiminte.

An nuashonrú is déanaí: 26 Lúnasa 2021Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais