Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - September 2021
EPUB 152kPDF 725k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 3 : PARLAMENTNÉ OTÁZKY

Článok 139 : Väčšie interpelácie na písomné zodpovedanie

1.   Väčšie interpelácie pozostávajú z otázok na písomné zodpovedanie, ktoré politická skupina položí Rade, Komisii alebo podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

2.   Väčšia interpelácia je vo všeobecnom záujme a musí byť písomne predložená predsedovi Parlamentu. Nesmie mať viac ako 500 slov. Za predpokladu, že väčšia interpelácia je vo všeobecnosti v súlade s ustanoveniami rokovacieho poriadku, predseda Parlamentu ju okamžite postúpi adresátovi na písomné zodpovedanie.

3.   Každý rok môže byť podaných najviac 30 väčších interpelácií. Konferencia predsedov zabezpečí spravodlivé rozdelenie týchto interpelácií medzi politické skupiny a žiadna politická skupina nemôže predložiť viac než jednu väčšiu interpeláciu za mesiac.

4.   Ak adresát neodpovie na väčšiu interpeláciu do šiestich týždňov od času, keď mu bola postúpená, interpelácia sa na žiadosť autora zaradí do konečného návrhu programu Parlamentu v súlade s postupom stanoveným v článku 157 a za podmienok odseku 6.

5.   Väčšia interpelácia sa po prijatí písomného zodpovedania, ak o to požiadajú poslanci alebo politická skupina či skupiny, ktoré dosiahnu aspoň strednú prahovú hodnotu, zaradí do konečného návrhu programu Parlamentu v súlade s postupom stanoveným v článku 157 a za podmienok odseku 6.

6.   Počet väčších interpelácií, o ktorých sa rokuje počas tej istej plenárnej schôdze, nesmie presiahnuť tri. Ak sa vyžaduje rozprava pri viac ako troch väčších interpeláciách počas tej istej plenárnej schôdze, Konferencia predsedov ich zahrnie do konečného návrhu programu v poradí, v akom dostala žiadosti o rozpravu.

7.   Väčšiu interpeláciu prednesie v Parlamente poslanec, ktorého vopred určil autor, alebo poslanci žiadajúci o rozpravu v súlade s odsekom 5. Ak je tento poslanec neprítomný, väčšia interpelácia prepadá. Adresát na väčšiu interpeláciu odpovie.

Primerane sa uplatní článok 132 ods. 2 až 8 o predkladaní návrhov uznesení a hlasovaní o nich.

8.   Tieto interpelácie a odpovede na ne sa uverejnia na webovom sídle Parlamentu.

Posledná úprava: 26. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia