Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - September 2021
EPUB 146kPDF 663k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN
KAPITEL 3 : PARLAMENTSFRÅGOR

Artikel 139 : Större interpellationer för skriftligt besvarande

1.   Större interpellationer ska bestå av frågor för skriftlig besvarande ställda till rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik av en politisk grupp.

2.   Den större interpellationen ska vara av allmänt intresse och ska överlämnas skriftligen till talmannen. Den får omfatta högst 500 ord. Under förutsättning att den större interpellationen är förenlig med bestämmelserna i denna arbetsordning i allmänhet, ska talmannen omedelbart skicka den till adressaten för skriftligt besvarande.

3.   Det får inte förekomma fler än 30 större interpellationer per år. Talmanskonferensen ska säkerställa en rättvis fördelning av sådana interpellationer mellan de politiska grupperna, och ingen politisk grupp får inge fler än en per månad.

4.   Om adressaten underlåter att besvara den större interpellationen inom sex veckor efter översändandet till adressaten, ska interpellationen på begäran av författaren föras upp på parlamentets slutgiltiga förslag till föredragningslista i enlighet med förfarandet i artikel 157, om inte annat följer av punkt 6.

5.   Vid mottagande av det skriftliga svaret ska den större interpellationen, på begäran av ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det medelhöga tröskelvärdet, föras upp på parlamentets slutgiltiga förslag till föredragningslista i enlighet med förfarandet i artikel 157, om inte annat följer av punkt 6.

6.   De större interpellationer som debatteras under en och samma sammanträdesperiod får inte överskrida tre till antalet. Om debatter begärs för fler än tre större interpellationer under en och samma sammanträdesperiod ska talmanskonferensen inkludera dem i det slutgiltiga förslaget till föredragningslista i den ordning den mottagit dessa begäranden om debatt.

7.   En ledamot som utsetts i förväg av författaren, eller av dem som begär debatten i enlighet med punkt 5, ska utveckla den större interpellationen i kammaren. Om den ledamoten inte är närvarande ska den större interpellationen utgå. Adressaten ska besvara frågan.

Artikel 132.2–132.8, som avser ingivande av och omröstning om resolutionsförslag, ska tillämpas i tillämpliga delar.

8.   Dessa interpellationer, samt svaren på dem, ska offentliggöras på parlamentets webbplats.

Senaste uppdatering: 26 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy