Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Σεπτέμβριος 2021
EPUB 193kPDF 898k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ V : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 140 : Ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με αίτημα γραπτής απάντησης

1.   Κάθε βουλευτής μπορεί να υποβάλει κατ’ ανώτατο όριο έξι ερωτήσεις μηνιαίως προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, με αίτημα γραπτής απάντησης, σύμφωνα με κριτήρια που καθορίζονται με παράρτημα του Κανονισμού (1). Για το περιεχόμενο των ερωτήσεων αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι ερωτώντες.

2.   Οι ερωτήσεις υποβάλλονται γραπτώς στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Κατόπιν της λήψης αυτών των ερωτήσεων, ο πρόεδρος της αρμόδιας επιτροπής τις κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ζητήματα που αφορούν το παραδεκτό ερώτησης επιλύονται από τον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής. Κάθε τέτοια απόφαση κοινοποιείται στον ερωτώντα.

3.   Αυτές οι ερωτήσεις, καθώς και οι απαντήσεις τους, αναρτώνται στον ιστότοπο του Κοινοβουλίου.

4.   Εάν ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης δεν λάβει απάντηση εντός έξι εβδομάδων, μπορεί να εγγραφεί, μετά από αίτημα του συντάκτη της, στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης της αρμόδιας επιτροπής με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

(1) Βλέπε παράρτημα III.
Τελευταία ενημέρωση: 26 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου