Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - September 2021
EPUB 146kPDF 663k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN
KAPITEL 3 : PARLAMENTSFRÅGOR

Artikel 140 : Frågor till Europeiska centralbanken för skriftligt besvarande

1.   Varje ledamot får per månad ställa maximalt sex frågor för skriftligt besvarande till Europeiska centralbanken i enlighet med de kriterier som fastställs i en bilaga till arbetsordningen (1). Frågeställaren får själv avgöra vad frågorna ska handla om.

2.   Sådana frågor ska inges skriftligen till det ansvariga utskottets ordförande. Efter att ha tagit emot dessa frågor ska det ansvariga utskottets ordförande meddela dem till Europeiska centralbanken. I tveksamma fall ska det ansvariga utskottets ordförande avgöra om en fråga är tillåtlig eller inte. Frågeställaren ska underrättas om sådana beslut.

3.   Dessa frågor, samt svaren på dem, ska offentliggöras på parlamentets webbplats.

4.   Om en fråga för skriftligt besvarande inte har besvarats inom sex veckor får den på frågeställarens begäran föras upp på föredragningslistan för det ansvariga utskottets närmast påföljande sammanträde med ordföranden för Europeiska centralbanken.

(1) Se bilaga III.
Senaste uppdatering: 26 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy