Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - September 2021
EPUB 142kPDF 662k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 5 : BESLUTNINGER OG HENSTILLINGER

Artikel 143 : Beslutningsforslag

1.   Ethvert medlem kan indgive beslutningsforslag om et emne, som falder ind under Den Europæiske Unions virksomhedsområde.

Dette beslutningsforslag må højst være på 200 ord.

2.   Et sådant forslag må ikke:

-   indeholde afgørelse om spørgsmål, for hvilke der er fastlagt andre specifikke procedurer og kompetencer i denne forretningsorden, særlig artikel 47, eller

-   omhandle et emne, der er genstand for igangværende procedurer i Parlamentet.

3.   De enkelte medlemmer må ikke fremsætte mere end ét af den slags forslag pr. måned.

4.   Beslutningsforslaget indgives til formanden, som kontrollerer, hvorvidt det opfylder de gældende kriterier. Erklærer formanden, at forslaget kan behandles, meddeler formanden dette på plenarmødet og henviser det til det kompetente udvalg.

5.   Det kompetente udvalg træffer afgørelse om, hvilken behandlingsform der følges, herunder kombinationen af dette beslutningsforslag med andre beslutningsforslag eller med forslag til betænkninger, vedtagelse af en udtalelse, der kan have form af en skrivelse, eller udarbejdelse af en betænkning efter artikel 54. Det kompetente udvalg kan også vedtage ikke at foretage nogen opfølgning af beslutningsforslaget.

6.   Forslagsstilleren underrettes om formandens, udvalgets og Formandskonferencens afgørelser.

7.   Betænkningen omhandlet i stk. 5 skal indeholde det indgivne beslutningsforslag.

8.   Udtalelser i form af en skrivelse, som omhandlet i stk. 5, rettet til andre af Den Europæiske Unions institutioner fremsendes til disse af formanden.

9.   Beslutningsforslag indgivet i henhold til stk. 1 kan tages tilbage af forslagsstilleren eller - stillerne eller af den første underskriver af forslaget, så længe det kompetente udvalg endnu ikke har vedtaget at udarbejde betænkning herom, jf. stk. 5.

Er beslutningsforslaget imidlertid blevet overtaget af det kompetente udvalg på denne måde, kan kun dette udvalg tage det tilbage. Det kompetente udvalg kan kun tage det tilbage så længe forslaget endnu ikke er sat under endelig afstemning på plenarmødet.

Seneste opdatering: 26. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik