Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2021. gada septembris
EPUB 146kPDF 779k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

V SADAĻA : ATTIECĪBAS AR CITĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM
5. NODAĻA : REZOLŪCIJAS UN IETEIKUMI

143. pants : Rezolūciju priekšlikumi

1.   Ikviens deputāts var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu par jautājumu, kas attiecas uz Eiropas Savienības darbības jomu.

Minētais priekšlikums nedrīkst būt garāks par 200 vārdiem.

2.   Uz šādu priekšlikumu saturu attiecas šādi noteikumi:

-   tie nedrīkst ietvert nekādus lēmumus par jautājumiem, attiecībā uz kuriem šajā Reglamentā, jo īpaši tā 47. pantā, ir noteiktas īpašas procedūras un kompetence,

-   tajos nedrīkst skatīt jautājumus, kuri tobrīd tiek izskatīti Parlamentā.

3.   Katrs deputāts var iesniegt ne vairāk kā vienu šādu priekšlikumu mēnesī.

4.   Rezolūcijas priekšlikumu iesniedz Parlamenta priekšsēdētājam, kurš pārbauda, vai priekšlikums atbilst piemērojamajiem kritērijiem. Ja Parlamenta priekšsēdētājs atzīst, ka priekšlikums ir pieņemams, viņš par to paziņo plenārsēdē un priekšlikumu nosūta atbildīgajai komitejai.

5.   Atbildīgā komiteja lemj, kāda procedūra ir jāpiemēro, tostarp tā var būt rezolūcijas priekšlikuma pievienošana citiem rezolūciju priekšlikumiem vai ziņojumiem, atzinuma sniegšana, kas var būt vēstules veidā, vai ziņojuma sagatavošana saskaņā ar 54. pantu. Atbildīgā komiteja var arī nolemt neveikt turpmākas darbības attiecībā uz rezolūcijas priekšlikumu.

6.   Rezolūcijas priekšlikuma iesniedzējus informē par Parlamenta priekšsēdētāja, komitejas un Priekšsēdētāju konferences pieņemtajiem lēmumiem.

7.   Šā panta 5. pantā minētajā ziņojumā iekļauj iesniegtās rezolūcijas priekšlikuma tekstu.

8.   Citām Eiropas Savienības iestādēm adresētus 5. punktā minētos atzinumus vēstules veidā nosūta Parlamenta priekšsēdētājs.

9.   Rezolūcijas priekšlikumu, kurš ir iesniegts saskaņā ar 1. punktu, tā iesniedzējs vai iesniedzēji, vai arī pirmais parakstītājs var atsaukt, pirms atbildīgā komiteja saskaņā ar 5. punktu ir nolēmusi par to sagatavot ziņojumu.

Ja atbildīgā komiteja ir pārņēmusi minēto rezolūcijas priekšlikumu šādā veidā, tad tikai šai komitejai ir tiesības to atsaukt. Atbildīgā komiteja saglabā minētās tiesības atsaukt līdz galīgās balsošanas sākumam plenārsēdē.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 26. augustsJuridisks paziņojums - Privātuma politika