Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - September 2021
EPUB 152kPDF 725k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 5 : UZNESENIA A ODPORÚČANIA

Článok 143 : Návrhy uznesení

1.   Každý poslanec môže predložiť návrh uznesenia vo veci patriacej do rámca činnosti Európskej únie.

Tento návrh môže obsahovať najviac 200 slov.

2.   Takýto návrh nesmie:

-   obsahovať žiadne rozhodnutie o záležitostiach, pre ktoré sú v tomto rokovacom poriadku, najmä v jeho článku 47, stanovené iné osobitné postupy a právomoci, ani

-   sa zaoberať predmetom prebiehajúcich rokovaní v Parlamente.

3.   Každý poslanec môže predložiť najviac jeden takýto návrh mesačne.

4.   Návrh uznesenia sa predkladá predsedovi Parlamentu, ktorý overí, či spĺňa príslušné kritériá. Ak predseda Parlamentu vyhlási návrh za prípustný, oznámi to v pléne a postúpi návrh gestorskému výboru.

5.   Gestorský výbor rozhodne o postupe, ktorý sa má použiť a ktorý môže zahŕňať spojenie tohto návrhu uznesenia s inými návrhmi uznesení alebo správami, prijatie stanoviska, ktoré môže mať formu listu, alebo vypracovanie správy podľa článku 54. Gestorský výbor taktiež môže rozhodnúť, že návrhom uznesenia sa nebude zaoberať.

6.   Rozhodnutia predsedu Parlamentu, výboru a Konferencie predsedov sa oznámia autorom návrhu uznesenia.

7.   Správa uvedená v odseku 5 obsahuje znenie návrhu uznesenia.

8.   Stanoviská vo forme listu uvedené v odseku 5, ktoré sú adresované ostatným inštitúciám Európskej únie, im zasiela predseda Parlamentu.

9.   Návrh uznesenia predložený v súlade s odsekom 1 môže jeho autor alebo autori alebo jeho prvý podpísaný poslanec vziať späť pred tým, ako gestorský výbor rozhodne o vypracovaní správy o tomto návrhu v súlade s odsekom 5.

Ak už gestorský výbor návrh uznesenia takto prevzal, iba tento výbor je oprávnený vziať ho späť. Gestorský výbor je oprávnený ho vziať späť až do otvorenia záverečného hlasovania v pléne.

Posledná úprava: 26. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia