Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Σεπτέμβριος 2021
EPUB 193kPDF 898k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ V : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Άρθρο 144 : Συζητήσεις σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου

1.   Μία επιτροπή, μία διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο μπορούν να ζητήσουν εγγράφως από τον Πρόεδρο να συζητηθεί επείγουσα περίπτωση παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

2.   Η Διάσκεψη των Προέδρων καταρτίζει, βάσει των αιτημάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο Παράρτημα IV, κατάλογο θεμάτων προς εγγραφή για την επόμενη συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων στην ημερήσια διάταξη θεμάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα τρία, συνυπολογιζομένων των επί μέρους θεμάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 158, το Κοινοβούλιο μπορεί να αποφασίσει να διαγραφεί προβλεπόμενο για τη συζήτηση θέμα και να αντικατασταθεί στη συζήτηση από μη προβλεπόμενο θέμα. Οι προτάσεις ψηφίσματος επί των επιλεγέντων θεμάτων μπορούν να κατατεθούν το αργότερο το απόγευμα της έγκρισης της ημερήσιας διάταξης από επιτροπή, πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο, ενώ ο Πρόεδρος ορίζει επακριβώς την προθεσμία για την κατάθεση των αντίστοιχων προτάσεων ψηφίσματος.

3.   Στο πλαίσιο της ολικής διάρκειας των συζητήσεων, που δεν υπερβαίνει κατ’ ανώτατο όριο τα 60 λεπτά ανά περίοδο συνόδου, ο συνολικός χρόνος αγόρευσης των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων βουλευτών κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 171 παράγραφοι 4 και 5.

Ο υπόλοιπος χρόνος αγόρευσης, αφού αφαιρεθεί ο χρόνος που απαιτείται για την παρουσίαση των προτάσεων ψηφίσματος, καθώς και ο συμφωνηθείς χρόνος για τυχόν παρεμβάσεις της Επιτροπής ή του Συμβουλίου, κατανέμεται μεταξύ των πολιτικών ομάδων και των μη εγγεγραμμένων.

4.   Στο τέλος της συζήτησης διεξάγεται αμέσως ψηφοφορία. Το άρθρο 194 που αφορά την αιτιολόγηση της ψήφου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση αυτή.

Οι ψηφοφορίες που πραγματοποιούνται κατ’ εφαρμογή του παρόντος άρθρου μπορούν να διεξαχθούν από κοινού υπό την ευθύνη του Προέδρου και της Διάσκεψης των Προέδρων.

5.   Εάν υποβληθούν επί του ιδίου θέματος δύο ή περισσότερες προτάσεις ψηφίσματος, εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 132 παράγραφοι 4 και 5.

6.   Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου και οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων μπορούν να αποφασίσουν ότι μία πρόταση ψηφίσματος θα τεθεί σε ψηφοφορία χωρίς συζήτηση. Η απόφαση αυτή απαιτεί ομοφωνία των προέδρων όλων των πολιτικών ομάδων.

Οι διατάξεις του άρθρου 198 δεν ισχύουν για τις προτάσεις ψηφίσματος που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου.

Οι προτάσεις ψηφίσματος για τη συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου κατατίθενται μόνο μετά την έγκριση του καταλόγου των θεμάτων. Όλα τα ψηφίσματα τα οποία δεν μπορούν να εξετασθούν στο χρονικό διάστημα που προβλέπεται για τη συζήτηση αυτή καθίστανται άκυρα. Το αυτό ισχύει και για τις προτάσεις ψηφίσματος για τις οποίες, μετά από αίτημα που υποβλήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 178 παράγραφος 3, διαπιστώνεται η έλλειψη απαρτίας. Οι συντάκτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν εκ νέου αυτές τις προτάσεις ψηφίσματος, ώστε να παραπεμφθούν για εξέταση σε επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 143, ή να εγγραφούν στη συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου της επόμενης περιόδου συνόδου.

Ένα θέμα δεν μπορεί να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη για συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, εάν υπάρχει ήδη στην ημερήσια διάταξη της ίδιας περιόδου συνόδου.

Καμία διάταξη του Κανονισμού δεν επιτρέπει την κοινή συζήτηση πρότασης ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με την παράγραφο 2 δεύτερο εδάφιο, και έκθεσης που έγινε από επιτροπή με το ίδιο αντικείμενο.

Όταν υποβάλλεται αίτημα, βάσει του άρθρου 178 παράγραφος 3, να διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας, το αίτημα αυτό ισχύει μόνο για το ψήφισμα που πρόκειται να τεθεί σε ψηφοφορία και όχι για τα ακόλουθα.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου