Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - September 2021
EPUB 152kPDF 725k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 2 : PROGRAM PRÁCE PARLAMENTU

Článok 162 : Tematická rozprava na žiadosť politickej skupiny

1.   Na každú schôdzu sa v návrhu programu vyčlení jeden alebo dva časové úseky, každý v trvaní najmenej 60 minút, na rozpravu o aktuálnych témach zásadného významu pre politiku Európskej únie.

2.   Každá politická skupina má právo navrhnúť aktuálnu tému podľa vlastného výberu najmenej na jednu takúto rozpravu za rok. Konferencia predsedov zabezpečí, aby bolo toto právo počas prebiehajúceho obdobia jedného roka spravodlivo rozdelené medzi politickými skupinami.

3.   Politické skupiny odovzdajú zvolenú aktuálnu tému písomne predsedovi Parlamentu pred vypracovaním konečného návrhu programu Konferenciou predsedov. Článok 39 ods. 1 tohto rokovacieho poriadku týkajúci sa práv, slobôd a zásad uznaných v článku 6 Zmluvy o Európskej únii a hodnôt zakotvených v jej článku 2 sa musí plne dodržiavať

4.   Konferencia predsedov určí čas uskutočnenia takejto rozpravy. Môže rozhodnúť väčšinou predstavujúcou štyri pätiny poslancov Parlamentu o zamietnutí témy, ktorú navrhla niektorá skupina.

5.   Rozpravu uvedie zástupca politickej skupiny, ktorá navrhla aktuálnu tému. Po tejto úvodnej časti sa pridelí rečnícky čas v súlade s článkom 171 ods. 4 a 5.

6.   Rozprava sa skončí bez prijatia uznesenia

Posledná úprava: 26. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia