Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - September 2021
EPUB 142kPDF 662k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 2 : TILRETTELÆGGELSE AF PARLAMENTETS ARBEJDE

Artikel 163 : Uopsættelighed

1.   Ved forslag, som er forelagt Parlamentet, jf. artikel 48, stk. 1, kan formanden, et udvalg, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, Kommissionen eller Rådet anmode Parlamentet om, at forhandlingen erklæres for uopsættelig. En sådan anmodning indgives skriftligt og begrundes.

2.   Når formanden får forelagt en anmodning om uopsættelig forhandling, bekendtgør han dette for Parlamentet. Der stemmes om denne anmodning ved begyndelsen af det møde, som følger efter det møde, hvor anmodningen blev bekendtgjort, forudsat at det forslag, som anmodningen vedrører, er omdelt til medlemmerne på de officielle sprog. Er der flere anmodninger om uopsættelig forhandling om samme emne, gælder vedtagelse eller afvisning af uopsættelig forhandling alle anmodninger om dette emne.

3.   Inden afstemningen kan kun det medlem, der har indgivet anmodningen, og én taler imod samt formanden eller ordføreren for det kompetente udvalg eller dem begge få ordet. Ingen af disse talere får ordet i mere end tre minutter.

4.   Uopsættelig forhandling giver forrang ved sagens opførelse på dagsordenen. Formanden afgør, hvornår forhandlingen og afstemningen skal finde sted.

5.   En procedure, der er erklæret for uopsættelig, kan finde sted uden betænkning eller – undtagelsesvis – på grundlag af en mundtlig betænkning fra det kompetente udvalg.

Hvis der følges en uopsættelighedsprocedure, og der foregår interinstitutionelle forhandlinger, finder artikel 70 og 71 ikke anvendelse. Artikel 74 gælder tilsvarende.

Seneste opdatering: 26. august 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik