Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Септември 2021 г.
EPUB 179kPDF 884k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 3 : ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

Член 171 : Разпределение на времето за изказвания и списък на ораторите (1)

1.   Председателският съвет може да предложи на Парламента как да се разпредели времето за изказвания в рамките на определено разискване. Парламентът взема решение по предложението, без да го поставя на обсъждане.

2.   Членовете на ЕП не могат да се изказват, без да са получили думата от председателя. Членовете на ЕП се изказват от мястото си и се обръщат към председателя. Ако даден оратор се отклонява от разисквания въпрос, председателят го предупреждава да се придържа към темата.

3.   За първата част на конкретно разискване председателят може да състави списък на ораторите, който включва една или повече поредици от желаещи да се изкажат оратори от всяка политическа група, по реда на относителния размер на тези политически групи.

4.   Времето за изказвания през тази част на разискването се разпределя в съответствие със следните критерии:

(а)   една част от времето се разделя поравно между всички политически групи;

(б)   друга част се разделя между политическите групи пропорционално на общия брой на техните членове;

(в)   независимите членове на ЕП получават общо време за изказвания въз основа на дяловете на всяка политическа група, определени в букви а) и б);

(г)   при разпределяне на времето за изказвания по време на пленарно заседание се взема предвид, че членовете на ЕП с увреждания може да се нуждаят от повече време.

5.   Когато е определено общо време за изказвания по няколко точки от дневния ред, политическите групи съобщават на председателя каква част от времето си ще използват за отделните точки. Председателят следи за спазването на направеното разпределение.

6.   Останалата част от времето за разискване не се разпределя предварително. Вместо това председателят може да прикани членовете на ЕП да ограничават по правило изказванията си до една минута. Председателят гарантира, доколкото е възможно, редуването на изказвания на оратори с различни политически възгледи и от различни държави членки.

7.   При поискване председателят на Парламента може да даде предимство на председателя и на докладчика на компетентната комисия, както и на тези председатели на политическите групи, които желаят да се изкажат от името на своите групи, или на заместващи тези лица оратори.

8.   Председателят може да дава думата на членове на ЕП, които, чрез вдигане на синя карта, изразят желание да зададат въпрос от не повече от половин минута на друг член на ЕП по време на неговото изказване във връзка с казаното от него. Председателят може да направи това само със съгласието на оратора и ако председателят се увери, че това няма да доведе нито до смущаване на разискването, нито чрез използването на последователни въпроси, зададени чрез вдигането на синя карта, до силен дисбаланс по отношение на политическата принадлежност на вземащите думата в това разискване членове на ЕП.

9.   Никой член на ЕП не може да говори повече от една минута по следните въпроси: протоколите от заседания, процедурни предложения, изменения в окончателния проект на дневен ред или дневния ред.

10.   По правило при разискванията по даден доклад Комисията и Съветът се изслушват непосредствено след представянето на доклада от докладчика. Комисията, Съветът и докладчикът могат да бъдат изслушани отново, по-специално, за да отговорят на изявления, направени от членове на ЕП.

11.   Членовете на ЕП, които не са се изказвали по време на разискванията, могат, не повече от веднъж в рамките на една месечна сесия, да внесат писмено изявление, не по-дълго от 200 думи, което се прилага към стенографския протокол от разискванията.

12.   При надлежно отчитане на разпоредбите на член 230 от Договора за функционирането на Европейския съюз председателят се стреми да постигне споразумение с Комисията, Съвета и председателя на Европейския съвет за подходящо разпределение между тях на времето за изказвания.

(1) Член 171, параграф 2 се прилага mutatis mutandis за комисиите (вж. член 216, параграф 4).
Последно осъвременяване: 26 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност