Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Септември 2021 г.
EPUB 179kPDF 884k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 6 : НАРУШЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА И ПРОЦЕДУРНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Член 200 : Отлагане на разискванията или на гласуването (1)

1.   В началото на разискванията по дадена точка от дневния ред политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да поискат отлагане на разискванията за определена дата и час. Такова искане незабавно се поставя на гласуване.

Намерението за внасяне на искане за отлагане на разискванията се заявява най-малко 24 часа предварително на председателя. Председателят незабавно уведомява за това Парламента.

2.   Ако искането бъде уважено, Парламентът преминава към разглеждане на следващата точка от дневния ред. Отсроченото разискване се възобновява на определената дата и час.

3.   Ако искането бъде отхвърлено, то не може да се отправя повторно до края на същата месечна сесия.

4.   Преди или по време на гласуване политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да отправят искане за отлагане на гласуването. Такова предложение незабавно се поставя на гласуване.

(1) Член 200 се прилага mutatis mutandis за комисиите (вж. член 219).
Последно осъвременяване: 26 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност