Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Σεπτέμβριος 2021
EPUB 193kPDF 898k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 200 : Αναβολή της συζήτησης ή της ψηφοφορίας (1)

1.   Κατά την έναρξη της συζήτησης επί συγκεκριμένου θέματος της ημερήσιας διάταξης, μπορεί μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο να ζητήσουν την αναβολή της συζήτησης μέχρις ενός συγκεκριμένου χρονικού σημείου. Το αίτημα αυτό τίθεται αμέσως σε ψηφοφορία.

Η πρόθεση να ζητηθεί αναβολή της συζήτησης κοινοποιείται στον Πρόεδρο το αργότερο πριν από 24 ώρες. Ο Πρόεδρος ενημερώνει αμέσως το Κοινοβούλιο σχετικά με τυχόν κοινοποίηση.

2.   Έαν το αίτημα γίνει δεκτό, το Κοινοβούλιο προχωρεί στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η αναβληθείσα συζήτηση συνεχίζεται κατά το καθορισθέν συγκεκριμένο χρονικό σημείο.

3.   Εάν το αίτημα απορριφθεί, δεν μπορεί να υποβληθεί και πάλι κατά τη διάρκεια της ίδιας περιόδου συνόδου.

4.   Πριν από τη διεξαγωγή ή κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας, μία πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο μπορούν να υποβάλουν αίτημα για αναβολή της ψηφοφορίας. Το αίτημα αυτό τίθεται αμέσως σε ψηφοφορία.

(1) Το άρθρο 200 του Κανονισμού ισχύει, κατ' αναλογίαν, για τις επιτροπές (βλέπε άρθρο 219 του Κανονισμού).
Τελευταία ενημέρωση: 26 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου