Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Rujan 2021.
EPUB 141kPDF 685k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA VII. : ZASJEDANJA
POGLAVLJE 6. : PITANJA O PRIDRŽAVANJU POSLOVNIKA I POSTUPOVNI PRIJEDLOZI

Članak 200. : Odgoda rasprave ili glasovanja (1)

1.   Na početku rasprave o točki dnevnog reda klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag mogu predložiti da se rasprava odgodi za određeni dan i vrijeme. O tom prijedlogu glasuje se odmah.

Namjera da se predloži odgoda priopćava se predsjedniku najmanje 24 sata ranije. Predsjednik o o bilo kakvom priopćenju odmah obavještava Parlament.

2.   Ako je prijedlog prihvaćen, Parlament prelazi na sljedeću točku dnevnog reda. Odgođena rasprava nastavlja se određenog dana i u određeno vrijeme.

3.   Ako je prijedlog odbijen, ne može biti ponovno podnesen tijekom iste sjednice.

4.   Prije ili tijekom glasovanja klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag mogu predložiti odgodu glasovanja. O tom prijedlogu glasuje se odmah.

(1) Članak 200. primjenjuje se mutatis mutandis na odbore (vidi članak 219.).
Posljednje ažuriranje: 26. kolovoza 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti