Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - September 2021
EPUB 152kPDF 725k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 6 : PROCEDURÁLNE NÁMIETKY A PROCEDURÁLNE NÁVRHY

Článok 201 : Prerušenie alebo skončenie rokovania (1)

Rokovanie možno prerušiť alebo skončiť počas rozpravy alebo hlasovania, ak o tom rozhodne Parlament na návrh predsedu alebo na žiadosť poslancov alebo politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň vysokú prahovú hodnotu. O takomto návrhu alebo žiadosti sa hlasuje ihneď.

V prípade predloženia žiadosti o prerušenie alebo skončenie rokovania sa má hlasovanie o tejto žiadosti začať bez zbytočného odkladu. Mali by sa využiť obvyklé prostriedky na oznamovanie hlasovania v pléne a v súlade so zavedenou praxou by sa mal poslancom poskytnúť dostatočný čas na premiestnenie sa do rokovacej sály.

Analogicky s článkom 158 ods. 2 druhým pododsekom nemožno v prípade zamietnutia takejto žiadosti opätovne predložiť v ten istý deň podobnú žiadosť. V súlade s článkom 174 má predseda právo zamedziť nadmernému predkladaniu žiadostí podľa tohto článku.

(1) Článok 201 sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 219).
Posledná úprava: 26. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia