Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - September 2021
EPUB 146kPDF 663k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 6 : ORDNINGS- OCH PROCEDURFRÅGOR

Artikel 201 : Avbrytande eller avslutande av sammanträde (1)

Ett sammanträde får avbrytas eller avslutas under en debatt eller omröstning om parlamentet så beslutar på förslag av talmannen eller på begäran av ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det höga tröskelvärdet. Ett sådant förslag eller en sådan begäran ska omedelbart gå till omröstning.

Om en begäran om att avbryta eller avsluta sammanträdet läggs fram, ska förfarandet för omröstning om denna begäran inledas utan oskäligt dröjsmål. Det vanliga sättet att tillkännage plenaromröstningar bör användas, och i enlighet med gällande praxis bör ledamöterna få tillräckligt med tid för att hinna till plenisalen.

I analogi med artikel 158.2 andra stycket får en liknande begäran inte läggas fram på nytt under samma dag om en sådan begäran har förkastats. I överensstämmelse med artikel 174 har talmannen rätt att avbryta överdriven användning av begäranden som läggs fram i enlighet med den här artikeln.

(1) Artikel 201 ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 219).
Senaste uppdatering: 26 augusti 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy