Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - September 2021
EPUB 152kPDF 725k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 7 : VEREJNÝ ZÁZNAM Z ROKOVANIA

Článok 202 : Zápisnica

1.   Z každého rokovania sa vyhotovuje zápisnica, obsahujúca presný priebeh rokovania, mená rečníkov a rozhodnutia Parlamentu spolu s výsledkami hlasovania o každom pozmeňujúcom návrhu, ktorá sa zverejní najneskôr polhodinu pred začiatkom popoludňajšej časti nasledujúceho rokovania.

2.   Zoznam dokumentov, na základe ktorých sa uskutočňujú rozpravy a prijímajú rozhodnutia Parlamentu, sa zverejní v zápisnici.

3.   Na začiatku popoludňajšej časti každého rokovania predseda predloží Parlamentu na schválenie zápisnicu z predchádzajúceho rokovania.

4.   Ak sa proti zápisnici vznesú námietky, Parlament v prípade potreby rozhodne o tom, či by sa požadované zmeny mali zohľadniť. Vystúpenie poslanca k tejto téme môže trvať najviac jednu minútu.

5.   Zápisnicu podpisuje predseda Parlamentu a generálny tajomník a uloží sa do archívov Parlamentu. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie.

Posledná úprava: 26. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia