Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Септември 2021 г.
EPUB 179kPDF 884k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 7 : ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА

Член 203 : Приети текстове

1.   Приетите от Парламента текстове се публикуват непосредствено след гласуването. Те се представят на Парламента заедно с протокола от съответното заседание и се съхраняват в архивите на Парламента.

2.   Приетите от Парламента текстове подлежат на правно-езикова редакция под отговорността на председателя на Европейския парламент. Когато такива текстове са приети въз основа на споразумение, постигнато между Парламента и Съвета, окончателното редактиране на текстовете се извършва от двете институции при условията на тясно сътрудничество и взаимно съгласие.

3.   Процедурата по член 241 се прилага когато, за да се гарантира последователността и качеството на текста в съответствие с изразената от Парламента воля, са необходими адаптации, които надхвърлят отстраняването на печатни грешки или корекции, необходими за гарантиране на съответствието между всички езикови версии, на тяхната езикова правилност и терминологична последователност.

4.   Позициите на Парламента, приети в рамките на обикновената законодателна процедура, са под формата на консолидиран текст. Когато гласуването в Парламента не е извършено въз основа на споразумение със Съвета, в консолидирания текст се посочват всички приети изменения.

5.   След финализирането им приетите текстове се подписват от председателя и генералния секретар и се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз.

Последно осъвременяване: 26 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност