Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Септември 2021 г.
EPUB 179kPDF 884k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 7 : ПУБЛИЧНОСТ НА ДЕЙНОСТТА НА ПАРЛАМЕНТА

Член 204 : Пълни стенографски протоколи (1)

1.   За всяко пленарно заседание се съставя пълен стенографски протокол под формата на многоезичен документ, в който всички устни изказвания са на официалния език, на който са направени.

2.   Без да се засягат другите дисциплинарни правомощия на председателя на ЕП, той може да разпореди да бъдат заличени от стенографските протоколи изказвания на членове на ЕП, на които не е била дадена думата или които продължават да говорят след изтичане на определеното им време.

3.   Ораторите могат да внесат корекции в печатния текст на устните си изказвания в срок от пет работни дни. Корекциите се изпращат в посочения срок на секретариата.

4.   Пълните многоезични стенографски протоколи се публикуват като приложение към Официален вестник на Европейския съюз и се съхраняват в архивите на Парламента.

5.   Превод на всеки официален език на извлечение от пълния стенографски протокол се извършва по искане на член на Европейския парламент. Ако е необходимо, преводът се предоставя в кратък срок.

(1) Член 204, параграфи 2, 3 и 5 се прилагат mutatis mutandis за комисиите при изготвянето на пълните стенографски протоколи (вж. член 216, параграф 5).
Последно осъвременяване: 26 август 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност