Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - Syyskuu 2021
EPUB 145kPDF 654k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA VII : ISTUNNOT
LUKU 7 : ISTUNTOASIAKIRJOJEN JULKISTAMINEN

204 artikla : Sanatarkat istuntoselostukset (1)

1.   Jokaisesta istunnosta laaditaan monikielisen asiakirjan muodossa sanatarkka istuntoselostus, jossa kaikki puheenvuorot esitetään alkuperäisellä virallisella kielellä.

2.   Puhemies voi poistattaa sanatarkoista selostuksista puheenvuorot, jotka on pidetty ilman ennalta myönnettyä lupaa tai joiden kesto ylittää jäsenelle myönnetyn puheajan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta puhemiehen muuta järjestyksenpidollista toimivaltaa.

3.   Puhujat voivat tehdä oikaisuja kirjalliseen muotoon saatettuihin puheenvuoroihinsa viiden työpäivän kuluessa. Oikaisut on toimitettava tässä määräajassa pääsihteeristölle.

4.   Monikieliset sanatarkat istuntoselostukset julkaistaan Euroopan unionin virallisen lehden liitteenä ja niitä säilytetään parlamentin arkistossa.

5.   Ote sanatarkoista istuntoselostuksista käännetään mille tahansa viralliselle kielelle jäsenen pyynnöstä. Tarvittaessa käännös toimitetaan lyhyellä toimitusajalla.

(1) 204 artiklan 2, 3 ja 5 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin valiokuntiin joissa laaditaan sanatarkka istuntoselostus (ks. 216 artiklan 5 kohta).
Päivitetty viimeksi: 26. elokuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö