Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Σεπτέμβριος 2021
EPUB 193kPDF 898k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VIII : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 207 : Ειδικές επιτροπές

1.   Κατόπιν προτάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων, το Κοινοβούλιο μπορεί ανά πάσα στιγμή να συστήσει ειδικές επιτροπές, των οποίων οι αρμοδιότητες, η αριθμητική σύνθεση και η λήξη της θητείας καθορίζονται ταυτόχρονα με τη λήψη της απόφασης περί σύστασης της επιτροπής.

2.   Η διάρκεια της θητείας μιας ειδικής επιτροπής δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες, εκτός εάν, κατά τη λήξη της, το Κοινοβούλιο παρατείνει την εν λόγω περίοδο. Εκτός εάν προβλέπει κάτι διαφορετικό η απόφαση του Κοινοβουλίου με την οποία συγκροτείται η ειδική επιτροπή, η θητεία της τελευταίας αρχίζει από την ημερομηνία της συνεδρίασης για την συγκρότησή της σε σώμα.

3.   Οι ειδικές επιτροπές δεν έχουν το δικαίωμα να γνωμοδοτούν προς άλλες επιτροπές.

Τελευταία ενημέρωση: 26 Αυγούστου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου