Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - September 2021
EPUB 152kPDF 725k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 214 : Koordinátori výborov

1.   Politické skupiny môžu určiť jedného zo svojich členov v každom výbore za koordinátora.

2.   Schôdzu koordinátorov výborov podľa potreby zvoláva predseda výboru, aby pripravili rozhodnutia, ktoré má výbor prijať, najmä procedurálne rozhodnutia a rozhodnutia o vymenovaní spravodajcov. Výbor môže delegovať na koordinátorov právomoc prijímať určité rozhodnutia s výnimkou rozhodnutí týkajúcich sa prijímania správ, návrhov uznesení, stanovísk či pozmeňujúcich návrhov.

Na schôdze koordinátorov výborov môžu byť v poradnej úlohe prizvaní podpredsedovia.

Ak sa nedá dosiahnuť zhoda, koordinátori môžu konať iba vtedy, keď dosiahnu väčšinu, ktorá so zreteľom na príslušné zastúpenie jednotlivých politických skupín jednoznačne predstavuje veľkú väčšinu vo výbore.

Predseda výboru oznamuje výboru všetky rozhodnutia a odporúčania koordinátorov, ktoré sa považujú za prijaté, ak nie sú proti nim vznesené námietky. V prípade vznesenia námietok výbor hlasuje jednoduchou väčšinou. Tieto rozhodnutia a odporúčania sa riadne uvedú v zápisnici zo schôdze výboru.

Nezaradení poslanci v zmysle článku 33 netvoria politickú skupinu, a teda nemôžu vymenovať koordinátorov, ktorí jediní majú právo zúčastňovať sa na schôdzach koordinátorov.

Nezaradeným poslancom musí byť v každom prípade zaručený prístup k informáciám v súlade so zásadou zákazu diskriminácie, a to poskytovaním informácií a prítomnosťou člena sekretariátu týchto nezaradených poslancov na schôdzach koordinátorov.

Posledná úprava: 26. augusta 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia